PhD/MPhil Peirianneg Awyrofod

 1. Amrywiadau Cwrs
  Nomenclature Duration Mode Of Attendance
  Ph.D. 3Bl LlA
  Ph.D. 6Bl RhA
  M.Phil. 2Fl LlA
  M.Phil. 4Bl RhA
 2. Cynnig arferol:
  DU 2.1

Trosolwg Cwrs

Peirianneg Awyrofod

Mae ein technoleg sy’n arwain y byd wedi cyfrannu at lawer o brosiectau cyffrous, gan gynnwys aerodynameg ar gyfer y car sy’n dal y record ar hyn o bryd am gyflymder ar y tir, sef Thrust SSC, a’r car fydd yn dal record y dyfodol am gyflymder ar y tir, car uwchsonig BLOODHOUND, a dyluniad yr uwch-jet deulawr Airbus A380. Mae Prifysgol Abertawe yn cynnig sylfaen ragorol ar gyfer eich ymchwil fel myfyriwr PhD neu MPhil mewn Peirianneg Awyrofod.

Nodweddion Allweddol

Mae Peirianneg Awyrofod ym Mhrifysgol Abertawe ar flaen y gad o ran y dechnoleg ddiweddaraf. Mae enw da i’r Brifysgol fel arweinydd mewn sawl agwedd ar awyrofod, a hynny yn rhyngwladol ac yn y Deyrnas Unedig. Rydyn ni’n falch iawn o’n gwaith sylweddol ar y cyd â chwmnïau rhyngwladol, megis:

 • BAE Systems
 • Rolls-Royce
 • EADS
 • Airbus

Mae ymchwil ym maes Peirianneg ym Mhrifysgol Abertawe yn amlddisgyblaethol ei natur, yn cynnwys ein cryfderau mewn meysydd ymchwil ledled y disgyblaethau peirianneg.

Mecaneg gyfrifiadurol yw sylfaen mwyafrif y prosiectau PhD ac MPhil yn y disgyblaethau peirianneg hyn.

Caiff y rhaglen hon ei chynnal yng Nghampws y Bae, Prifysgol Abertawe o fis Medi 2015.

Disgrifiad

Mae traethodau ymchwil PhD diweddar ym maes Peirianneg Awyrofod ym Mhrifysgol Abertawe yn cynnwys:

 • Meintoliad Ansicrwydd ar gyfer Strwythurau Peirianneg Cymhleth: Sefydlog a Dynamig
 • Cymhwyso Paneli Rhychog Cyfansawdd i Awyrennau sy’n Newid
 • Ar y Dull Elfen Gyfyngedig Isogeometrig
 • Dylunio, Modelu ac Optimeiddio Strwythurau sy’n Newid ar gyfer cerbydau awyrol di-griw (UAVs) uchder canolig, gwytnwch hir (MALE)
 • Synhwyro blinder cyswllt treigl drwy allyriad acwstig amledd uchel
 • Datblygu Cynlluniau Rhifol i wella effeithlonrwydd Efelychu Dynameg Hylif Cyfrifiadurol Llif Aerodynameg Gludiog Cyflymder Uchel

Dysgwch fwy am rai o’r staff academaidd sy’n goruchwylio traethodau ymchwil yn y meysydd hyn:

Professor Oubay Hassan

Professor Michael Friswell

Professor Sondipon Adhikari

Dr Wulf Dettmer

Dr Igor Sazonov

Gofynion Mynediad

Gofynion mynediad PhD neu MPhil Peirianneg Awyrofod yw gradd anrhydedd dosbarth cyntaf neu ail ddosbarth uwch mewn Peirianneg neu ddisgyblaeth berthnasol debyg yn y gwyddorau.

Rydym yn croesawu ceisiadau oddi wrth ddarpar fyfyrwyr ledled y byd, ac yn chwilio am dystiolaeth gyfwerth â'r gofynion mynediad a nodwyd uchod. Mae'r Swyddfa Derbyn Ôl-raddedig yn hapus i’ch cynghori ynghylch a yw'ch cymwysterau’n addas ar gyfer mynediad i’r cwrs yr hoffech ei astudio. Anfonwch e-bost at admissions@abertawe.ac.uk  am ragor o wybodaeth.

Os nad Saesneg yw eich iaith gyntaf bydd angen canlyniad derbyniol mewn cymhwyster Iaith Saesneg cymeradwy i wneud yn siŵr y byddwch yn gallu manteisio’n llawn o astudio yn  Abertawe. Rydym yn ystyried ystod eang o gymwysterau, gan gynnwys Prawf Saesneg Prifysgol Abertawe, a phrawf IELTS y Cyngor Prydeinig (gydag isafswm o 6.5, a 5.5 ym mhob cydran). Ceir rhestr lawn o brofion derbyniol Iaith Saesneg yn: www.swansea.ac.uk/international/students/requirements/english-requirements

Fel rheol disgwylir i ymgeiswyr y rhaglen hon fodloni â’r cymwysterau. Mae gan y Coleg/Ysgol yr hawl i ofyn am gymwysterau neu raddau academaidd uwch. Wrth wneud penderfyniadau mynediad fe ystyrir nid yn unig cymwysterau academaidd blaenorol, ond hefyd unrhyw ffactorau yn cynnwys safon y cynnig/crynodeb ymchwil a gyflwynir gan yr ymgeisydd, eu perfformiad yn y cyfweliad (os yw’n ofynnol), pa mor gystadleuol yw llefydd ar y cwrs a phrofiad proffesiynol perthnasol (lle bo'n addas).

Sut i Wneud Cais

Unwaith y byddwch wedi dewis pwnc yr hoffech weithio arno, byddem yn argymell y dylech gyflwyno cynnig ymchwil a thrafod hyn gyda Thiwtor Derbyn ar gyfer y maes pwnc cyn i chi wneud cais. Gallwch anfon e-bost at peirianneg@abertawe.ac.uk i ddatgan diddordeb mewn gwneud PhD neu MPhil mewn Peirianneg Awyrofod.

Gwnewch gais ar-lein a dilynwch statws eich cais ar gyfer PhD neu MPhil Peirianneg Awyrofod yn www.swansea.ac.uk/applyonline

Os ydych chi’n fyfyriwr rhyngwladol, dysgwch fwy am wneud cais am y PhD neu’r MPhil Peirianneg Awyrofod www.swan.ac.uk/international/students/apply

Ffioedd Dysgu

Y ffioedd dysgu blynyddol ar gyfer blwyddyn academaidd 2018/19 fydd:

D.U./U.E. Rhyngwladol
Ph.D. Llawn-amser £4,280 £19,000
Ph.D. Rhan-amser £2,140 £9,500
M.Phil. Llawn-amser £4,280 £19,000
M.Phil. Rhan-amser £2,140 £9,500

Mae ffioedd dysgu ar gyfer blynyddoedd o astudiaeth ar ôl eich blwyddyn gyntaf yn amodol ar gynnydd o 3%.

Gallwch ddod o hyd i ragor o wybodaeth am ffioedd a sut i dalu ar ein tudalen ffioedd dysgu.

Noder: Ffigur dangosol yw ffi'r Deyrnas Unedig/yr Undeb Ewropeaidd, sy'n amodol ar gadarnhad gan RCUK

Os bydd eich cwrs yn cychwyn ym mis Ionawr, Ebrill neu Orffennaf 2018, gweler costau ffioedd 2017/18 ar ein tudalen ffioedd dysgu.

Efallai y byddwch yn gymwys i gael arian i helpu i gefnogi eich astudiaethau. I gael gwybod am ysgoloriaethau, bwrsariaethau a chyfleoedd cyllido eraill sydd ar gael, ewch i dudalen ysgoloriaethau a bwrsariaethau'r Brifysgol.

Myfyrwyr rhyngwladol ac astudiaethau rhan-amser: Os ydych angen fisa myfyriwr Haen 4 mae’n rhaid i chi fod yn astudio’n llawn-amser. Os ydych yn y Deyrnas Unedig dan gategori fisa gwahanol, gallai fod yn bosibl i chi astudio’n rhan-amser. Gweler ein tudalen astudiaethau rhan-amser a fisâu am ragor o wybodaeth.

Myfyrwyr presennol: Mae gwybodaeth bellach am eich costau ffioedd ar ein tudalen ffioedd dysgu.

Costau Ychwanegol

Nid yw'r ffioedd dysgu yn talu am brynu llyfrau nac offer swyddfa, argraffu, rhwymo traethodau na chostau llungopïo.

Ni phennwyd costau ychwanegol gorfodol ar gyfer y cwrs hwn.

Strwythur y cwrs

PhD: Fel arfer yn dair blynedd o hyd (amser llawn) neu’n chwe blynedd (rhan-amser). Bydd myfyrwyr yn gwneud ymchwil o dan oruchwyliaeth.

MPhil: Fel arfer yn ddwy flynedd o hyd (amser llawn) neu’n bedair blynedd (rhan-amser). Bydd myfyrwyr yn gwneud ymchwil o dan oruchwyliaeth.

Asesu

PhD: Caiff traethawd ymchwil heb fod yn hwy na 100,000 o eiriau ei gyflwyno, sy’n dangos ymchwil gwreiddiol sy’n cyfrannu’n sylweddol at y maes, ac asesiad ar ffurf arholiad llafar (viva).

MPhil: Caiff traethawd ymchwil heb fod yn hwy na 60,000 o eiriau ei gyflwyno, sy’n dangos ymchwil gwreiddiol sy’n cyfrannu’n sylweddol at y maes, ac asesiad ar ffurf arholiad llafar (viva). Mewn rhai achosion, efallai y bydd cyfle i fyfyrwyr fynd ymlaen i wneud PhD. 

Cysylltiadau gyda diwydiant

Mae gan Beirianneg Awyrofod ym Mhrifysgol Abertawe hanes nodedig o weithio gyda chwmnïau awyrofod o gwmpas y byd, gan gynnwys:

 • BAE Systems
 • Rolls Royce
 • EADS
 • Airbus

Rydyn ni hefyd wedi cyfrannu at sawl prosiect cyffrous, o’r uwch-jet Airbus A380 i’r car 1,000 milltir yr awr a all dorri record cyflymder ar y tir, car uwchsonig BLOODHOUND.

Cyfleusterau

Mae gan Beirianneg Awyrofod ym Mhrifysgol Abertawe ystod eang o gyfleusterau mewnol yn amrywio o labordai cyfrifiadurol yn dal cyfrifiaduron o’r radd flaenaf, i gyfarpar arbenigol a ddefnyddir fwy neu lai gan fyfyrwyr awyrofod yn unig.

Dysgwch ragor am y cyfleusterau a ddefnyddir gan fyfyrwyr Peirianneg Awyrofod ym Mhrifysgol Abertawe.

Ymchwil

Rhoddodd Ymarferiad Asesu Ymchwil 2008 Beirianneg yn Abertawe yn yr 8fed lle yn y DU ar sail y sgôr cyfunol ar gyfer ymchwil ar draws disgyblaethau Peirianneg.

Ymchwil Gorau’r Byd

Yn ôl yr Ymarferiad Asesu Ymchwil, mae 73% o'r ymchwil a gynhyrchir gan staff academaidd ar flaen y gad yn fyd-eang (4*) neu'n ardderchog (3*) yn rhyngwladol.

Mae ymchwil arloesol y Coleg Peirianneg ym Mhrifysgol Abertawe yn adeiladu ar arbenigedd y staff academaidd yn yr adran. Mae'r ymchwil amlddisgyblaethol arloesol hwn yn goleuo ein haddysgu o safon fyd-eang, ac mae sawl aelod o'r staff ar flaen y gad yn eu meysydd.