PhD/MPhil Peirianneg Sifil

Trosolwg Cwrs

PhD/MPhil Peirianneg Sifil

Mae Prifysgol Abertawe wedi bod ar flaen y gad o ran ymchwil rhyngwladol ym maes peirianneg sifil a chyfrifiadurol. Bu peirianwyr ag enw da rhyngwladol yn Abertawe yn arloesi datblygiad technegau rhifol, fel y dull elfen gyfyngedig, a gweithdrefnau cyfrifiadurol cysylltiedig sydd wedi galluogi datrys llawer o broblemau peirianneg cymhleth. Mae Prifysgol Abertawe yn cynnig sylfaen ardderchog ar gyfer eich ymchwil fel myfyriwr PhD neu MPhil ym maes Peirianneg Sifil.

Nodweddion Allweddol

Yn yr Ymarferiad Asesu Ymchwil (RAE) diwethaf, gosodwyd peirianneg sifil ym Mhrifysgol Abertawe yn ail yn y Deyrnas Unedig am ansawdd yr ymchwil, gan farnu bod 95 y cant o’r ymchwil a gynhyrchir gan staff academaidd yn arwain y byd (4*) neu’n rhyngwladol ragorol (3*).
Erbyn hyn, mae efelychu cyfrifiadurol yn ddisgyblaeth sefydledig sydd â swyddogaeth bwysig i’w chwarae ym maes peirianneg, y gwyddorau ac mewn meysydd newydd o ymchwil rhyngddisgyblaethol.

Mae gan y Canolfan Zienkiewicz ar gyfer Peirianneg Gyfrifiadurol ym Mhrifysgol Abertawe gyfleusterau cyfrifiadurol ardderchog, gan gynnwys uwchgyfrifiadur amlbrosesydd o’r radd flaenaf gyda chyfleusterau rhith-wirionedd a rhwydweithio cyflymder uchel.

Mae ymchwil ym maes Peirianneg ym Mhrifysgol Abertawe yn amlddisgyblaethol ei natur, yn ymgorffori ein cryfderau mewn meysydd ymchwil ar draws y disgyblaethau Peirianneg.

Mecaneg gyfrifiadurol yw sylfaen mwyafrif y prosiectau PhD ac MPhil yn y disgyblaethau peirianneg hyn.

QS world university rankings by subject

Cydnabyddir adran Peirianneg Sifil, Prifysgol Abertawe fel un o’r 200 adran uchaf yn y byd (QS World Subject Rankings).

Caiff y rhaglen hon ei chynnal yng Nghampws y Bae, Prifysgol Abertawe o fis Medi 2015.

Disgrifiad

Mae traethodau ymchwil PhD a oruchwyliwyd yn ddiweddar ym maes Peirianneg Sifil, sy’n cynnwys pynciau peirianneg rhyngddisgyblaethol, ym Mhrifysgol Abertawe yn cynnwys:

 • Efelychu Elfen Gyfyngedig Asesu Difrod Pontydd Concrid sy’n profi Llwytho Seismig
 • ‘Modelu Rhifol ac Optimeiddio Cysylltiadau Trawstiau RHS Colofn-i-I’
 • Modelu Elfennau Arwahanol Gludiol a’u Cymwysiadau Diwydiannol
 • ‘Nodweddu Cyfryngau Mandyllog gan ddefnyddio’r Dull Rhwyll Boltzmann’
 • Efelychu Elfen Gyfyngedig Asesu Difrod Pontydd Concrid sy’n profi Llwytho Seismig
 • Gwell model rhifol ar gyfer cylchrediad systemig er mwyn astudio pwysedd gwaed uchel ac ailfodelu
 • Dull camu dau amser newydd mewn rhyngweithio strwythur-hylifau – cymhwyso i broblemau biofeddygol
 • Dull Amlraddfa Amrywiol Lled-Geometrig ar Rwyllau Distrwythur Heb eu Nythu i Efelychu Llifau Ffisiolegol
 • Efelychu Cyfrifiadurol Deunyddiau Piezodrydan Afliniol Anffurfiad Mawr
 • Efelychu problemau hylif-electro-fecanyddol cypledig gan ddefnyddio elfennau cyfyngedig-hp
 • Modelu cyfrifiadurol trochedig
 • Dadansoddi cyfrifiadurol dynameg byrhoedlog cyflym yn fframwaith deddfau cadw cyfaint cyfyngedig
 • Dynameg hylif cyfrifiadurol cywasgedig ar gyfer efelychu rhyngweithio strwythur hylifau
 • Gwahaniad Croes-Lif: Modelu ac Arbrofion Dynameg Hylif Cyfrifiadurol

Dysgwch ragor am rai o’r staff academaidd sy’n goruchwylio traethodau hirion yn y meysydd hyn:

Professor Oubay Hassan

Dr Chenfeng Li

Professor Yuntian Feng

Professor P Nithiarasu

Dr Antonio Gil

Gofynion Mynediad

Gofynion mynediad y PhD neu’r MPhil Peirianneg Sifil yw gradd anrhydedd dosbarth cyntaf neu ail ddosbarth ym maes Peirianneg, Mathemateg neu ddisgyblaeth berthnasol debyg yn y gwyddorau.

Rydym yn croesawu cynigion gan ddarpar fyfyrwyr o ledled y byd ac yn edrych am dystiolaeth o astudio blaenorol sy’n gyfwerth â’r anghenion derbyn a nodir uchod. Mae’r Swyddfa Mynediad Ôl-raddedig yn falch o’ch cynghori a yw eich cymwysterau’n addas i gael mynediad i’r cwrs yr hoffech ei astudio. E-bostiwch admissions@swansea.ac.uk am ragor o wybodaeth os gwelwch yn dda.

Os nad Saesneg yw eich iaith gyntaf, bydd angen i chi fod wedi pasio’n ddigonol mewn cymhwyster Iaith Saesneg derbyniol i wneud yn sicr y cewch y budd mwyaf o astudio yn Abertawe. Rydym yn ystyried ystod eang o gymwysterau, yn cynnwys Prawf Saesneg Prifysgol Abertawe Prawf IELTS y Cyngor Prydeinig (gyda sgôr isaf o 6.5 a 5.5. yn y ddau ran). Ceir rhestr lawn o brofion Saesneg derbyniol yma: www.swansea.ac.uk/international/students/requirements/english-requirements

Fel rheol disgwylir i ymgeiswyr y rhaglen hon fodloni â’r cymwysterau. Mae gan y Coleg/Ysgol yr hawl i ofyn am gymwysterau neu raddau academaidd uwch. Wrth wneud penderfyniadau mynediad fe ystyrir nid yn unig cymwysterau academaidd blaenorol, ond hefyd unrhyw ffactorau yn cynnwys safon y cynnig/crynodeb ymchwil a gyflwynir gan yr ymgeisydd, eu perfformiad yn y cyfweliad (os yw’n ofynnol), pa mor gystadleuol yw llefydd ar y cwrs a phrofiad proffesiynol perthnasol (lle bo'n addas).

Sut i Wneud Cais

Unwaith y byddwch wedi adnabod maes pwnc yr hoffech weithio ynddo, rydym yn argymell eich bod yn cyflwyno cynnig ymchwil ac yn trafod hwn gyda Thiwtor Mynediad ar gyfer y pwnc cyn gwneud cais. Gallwch e-bostio engineering@swansea.ac.uk i fynegi eich diddordeb mewn PhD/MPhil.

Gwnewch eich cais ar-lein a dilynwch statws eich cais am le ar yr PhD/MPhil www.swansea.ac.uk/cy/ol-raddedig/gwneud-cais/sut-i-wneud-cais/applyonline

Os ydych chi’n fyfyriwr rhyngwladol, cewch ragor o wybodaeth am wneud cais am yr PhD/MPhil www.swan.ac.uk/international/students/apply

Ffioedd Dysgu

Y ffioedd dysgu blynyddol ar gyfer blwyddyn academaidd 2018/19 fydd:

D.U./U.E. Rhyngwladol
Ph.D. Llawn-amser £4,280 £19,000

Mae ffioedd dysgu ar gyfer blynyddoedd o astudiaeth ar ôl eich blwyddyn gyntaf yn amodol ar gynnydd o 3%.

Gallwch ddod o hyd i ragor o wybodaeth am ffioedd a sut i dalu ar ein tudalen ffioedd dysgu.

Noder: Ffigur dangosol yw ffi'r Deyrnas Unedig/yr Undeb Ewropeaidd, sy'n amodol ar gadarnhad gan RCUK

Os bydd eich cwrs yn cychwyn ym mis Ionawr, Ebrill neu Orffennaf 2018, gweler costau ffioedd 2017/18 ar ein tudalen ffioedd dysgu.

Efallai y byddwch yn gymwys i gael arian i helpu i gefnogi eich astudiaethau. I gael gwybod am ysgoloriaethau, bwrsariaethau a chyfleoedd cyllido eraill sydd ar gael, ewch i dudalen ysgoloriaethau a bwrsariaethau'r Brifysgol.

Myfyrwyr presennol: Mae gwybodaeth bellach am eich costau ffioedd ar ein tudalen ffioedd dysgu.

Costau Ychwanegol

Nid yw ffioedd dysgu’r yn cynnwys costau a ddaw ar y myfyriwr yn bersonol megis prynu llyfrau a nwyddau papur, argraffu na chostau llungopïo.

Strwythur y cwrs

PhD: Fel arfer yn dair blynedd o hyd (amser llawn) neu’n chwe blynedd (rhan-amser). Bydd myfyrwyr yn gwneud ymchwil o dan oruchwyliaeth.

MPhil: Fel arfer yn ddwy flynedd o hyd (amser llawn) neu’n bedair blynedd (rhan-amser). Bydd myfyrwyr yn gwneud ymchwil o dan oruchwyliaeth.

Asesu

PhD: Caiff traethawd ymchwil heb fod yn hwy na 100,000 o eiriau ei gyflwyno, sy’n dangos ymchwil gwreiddiol sy’n cyfrannu’n sylweddol at y maes, ac asesiad ar ffurf arholiad llafar (viva).

MPhil: Caiff traethawd ymchwil heb fod yn hwy na 60,000 o eiriau ei gyflwyno, sy’n dangos ymchwil gwreiddiol sy’n cyfrannu’n sylweddol at y maes, ac asesiad ar ffurf arholiad llafar (viva). Mewn rhai achosion, efallai y bydd cyfle i fyfyrwyr fynd ymlaen i wneud PhD.

Cysylltiadau â diwydiant

Mae gan y Canolfan Zienkiewicz ar gyfer Peirianneg Gyfrifiadurol hanes da o gydweithio diwydiannol, ac mae’n cyfrannu at lawer o brosiectau cyffrous, gan gynnwys aerodynameg y car sy’n dal Record y Byd am Gyflymder ar y Tir, car uwchsonig Thrust, a char uwchsonig y dyfodol BLOODHOUND, a dyluniad yr uwchjet deulawr Airbus A380.

Dyfyniadau myfyrwyr

Mayur Pal

“Fe benderfynais i astudio yn y Coleg Peirianneg gan ei fod wedi cael adolygiadau da gan oruchwyliwr traethawd fy ngradd Meistr yn y KTH yn Stockholm, Sweden, a gan oruchwyliwr traethawd hir fy ngradd Bagloriaeth yn IIT-Roorkee, India.

Drwy astudio yn y Coleg Peirianneg ces i lefel uchel iawn o addysg dechnegol a sylw rhyngwladol sylweddol. O ganlyniad, ar ôl gorffen y PhD ces i sawl cynnig swydd, ac fe ddewisais i’r un oedd fwyaf at fy nant.

Ar hyn o bryd rydw i’n gweithio fel Peiriannydd Ymchwil Cysylltiedig Cronfa Ddŵr yng Nghanolfan Ymchwil Cynhyrchu ac Archwilio Ryngwladol Shell yn yr Iseldiroedd."

Mayur Pal, PhD Peirianneg Gyfrifiadurol

Cyfleusterau

Mae Peirianneg Sifil ym Mhrifysgol Abertawe wedi defnyddio grant o £3 miliwn o'r Gronfa Isadeiledd Ymchwil Gwyddoniaeth i ddarparu cyfleusterau ymchwil o'r radd flaenaf.

Mae'r caledwedd yn cynnwys clwstwr o 450 o brosesyddion, gorsafoedd graffeg sydd ymhlith y goreuon, a chysylltiadau rhwydwaith cyflym iawn.

Mae'r feddalwedd sydd ar gael yn cynnwys meddalwedd a ddatblygwyd yn y brifysgol yn ogystal â meddalwedd sydd ar gael yn fasnachol.

Rhagor o wybodaeth am y cyfleusterau a ddefnyddir gan fyfyrwyr Peirianneg Sifil ym Mhrifysgol Abertawe, gan gynnwys y labordy profi strwythurau trwm.

Ymchwil

Yn yr Ymarferiad Asesu Ymchwil (RAE) yn 2008, gosodwyd Peirianneg Sifil ym Mhrifysgol Abertawe yn ail yn y Deyrnas Unedig.

Ymchwil sy’n arwain y byd

Dangosodd yr RAE bod 95% o’r ymchwil a gynhyrchir gan staff academaidd yn arwain y byd (4*) neu’n rhyngwladol ragorol (3*).

Mae ymchwil arloesol Coleg Peirianneg Prifysgol Abertawe yn manteisio ar arbenigedd staff academaidd yr adran. Mae’r ymchwil amlddisgyblaethol hwn yn llywio ein haddysgu sydd o’r radd flaenaf, gyda sawl un o’n staff yn arweinwyr yn eu meysydd.