1. Amrywiadau Cwrs
  Nomenclature Duration Mode Of Attendance
  Ph.D. 3Bl LlA
  Ph.D. 6Bl RhA
  M.Phil. 2Fl LlA
  M.Phil. 4Bl RhA

Trosolwg Cwrs

Mae gan Ysgol y Gyfraith Hillary Rodham Clinton gymuned ffyniannus o fyfyrwyr doethuriaeth ac mae'n darparu amgylchedd cyfeillgar a chefnogol ar gyfer astudio PhD ac MPhil yn y Gyfraith a Throseddeg.

Nodweddion Allweddol

• Goruchwyliaeth gan ein staff o safon ryngwladol sydd â gwybodaeth broffesiynol ac academaidd helaeth

• Cyfleusterau o'r radd flaenaf

• Amgylchedd lle gallwch ddatblygu a gwella sgiliau trosglwyddadwy megis datrys problemau, meddwl yn annibynnol, rheoli prosiectau, a meddwl yn feirniadol.

•  Cyfleoedd i fanteisio ar hyfforddiant strwythuredig, seminarau rhyngddisgyblaethol, meddalwedd ymchwil arbenigol a chyfleusterau o'r Ysgol a'r Brifysgol.

• Mae myfyrwyr PhD yn rhan annatod o’n cymuned academaidd, felly maent yn gweithio’n agos gyda staff academaidd yr Ysgol ac yn cael eu cefnogi ganddynt.

• Daw ein cymuned o fyfyrwyr PhD o Ewrop, Asia, y Dwyrain Canol ac Affrica, ac mae ganddynt ystod eang o ddiddordebau ymchwil a phrofiadau personol a phroffesiynol sy’n cyfoethogi profiadau dysgu’r gymuned gyfan o fyfyrwyr.

• Asesir ymgeiswyr  drwy draethawd ymchwil o hyd at 100,000 o eiriau y mae’n rhaid iddo ddangos gallu’r myfyriwr i ymgymryd ag ymchwil gwreiddiol ac a ddylai fod yn gyfraniad gwahanol ac arwyddocaol at y pwnc. Dilynir hyn wedyn gan arholiad llafar o’r traethawd ymchwil (viva).

Disgrifiad

Mae myfyrwyr yn ymgymryd â chyfnod o ymchwil dan oruchwyliaeth sy'n arwain at gynhyrchu traethawd ymchwil a gyflwynir i'w arholi ar lafar.

Mae arbenigedd academaidd yr Ysgol yn eang ac rydym yn gwahodd ceisiadau yn y meysydd canlynol:

 • Cyfraith gyffredin, cyfraith contract a masnachol (yn benodol, cyfraith gymharol rhwymedigaethau, sicrydau, cyfraith cwmnïau, cyfraith eiddo deallusol a defnyddio asedau eiddo deallusol i sicrhau cyllid ar gyfer busnesau bach a chanolig, cyfraith e-gontractau, cyfraith ecwiti, y gyfraith a thechnoleg; a chyfraith masnach ryngwladol).
 • Cyfraith forol (yn benodol cyfraith trafnidiaeth, diogelu'r amgylchedd, adeiladu llongau, gwrthdrawiadau, cyfraith y môr, yswiriant morol, achubiad a gorfodi hawliau morol);
 • Cyfraith olew a nwy (yn benodol cytundebau buddsoddi, cyfundrefnau atebolrwydd a chyflafareddu am fuddsoddiad);
 • Cyfraith gyhoeddus ar lefelau cenedlaethol, rhanbarthol a rhyngwladol, gan gynnwys: cyfraith weinyddol; cyfraith feddygol, hawliau plant; cyfraith gyfansoddiadol; datganoli; cyfraith economaidd; cyfraith amgylcheddol (gan gynnwys cynllunio defnydd tir a chadwraeth natur); cyfraith yr Undeb Ewropeaidd; rhywedd a'r gyfraith; cyfraith hawliau dynol; cyfraith fuddsoddi; hawliau ieithoedd lleiafrifol; llywodraethu aml-lefel; cyfraith economaidd-gymdeithasol; a chyfraith caffael cyhoeddus.
 • Cyfraith trosedd a'r gyfraith mewn perthynas â therfysgaeth, seiber-derfysgaeth a gwrthderfysgaeth

Gofynion Mynediad

Cymwysterau

Fel arfer, byddai ymgeiswyr ar gyfer y rhaglen PhD yn meddu ar radd Meistr, neu byddent yn astudio am un, ac mae ein rhaglen MPhil yn gofyn am radd dosbarth cyntaf neu radd ail ddosbarth uwch mewn disgyblaeth sy’n gysylltiedig â’r prosiect ymchwil arfaethedig, neu gymhwyster ôl-raddedig perthnasol cymeradwy.  Mewn rhai achosion, efallai y bydd cyfleoedd i fyfyrwyr MPhil barhau â'u hastudiaethau fel myfyriwr PhD.

Myfyrwyr Rhyngwladol

Rydym yn croesawu ceisiadau gan ddarpar fyfyrwyr o ledled y byd ac rydym yn chwilio am dystiolaeth o astudio blaenorol cyfwerth â'r gofynion mynediad a nodir uchod. Bydd y Swyddfa Dderbyn Ôl-raddedig yn falch o roi cyngor i chi ynghylch pa mor addas yw eich cymwysterau ar gyfer cael eich derbyn ar y cwrs yr hoffech ei astudio. E-bostiwch admissions@abertawe.ac.uk am ragor o wybodaeth.

Iaith Saesneg

Os nad Saesneg yw eich iaith gyntaf, bydd angen i chi ennill cymhwyster Iaith Saesneg cymeradwy ar lefel dderbyniol er mwyn sicrhau eich bod yn manteisio'n llawn ar astudio yn Abertawe. Rydym yn ystyried ystod eang o gymwysterau, gan gynnwys Prawf Saesneg Prifysgol Abertawe, prawf IELTS y Cyngor Prydeinig (gyda sgôr o 6.5 neu'n well ym mhob cydran). Ceir rhestr lawn o brofion Iaith Saesneg derbyniol yma.

Fel rheol disgwylir i ymgeiswyr y rhaglen hon fodloni â’r cymwysterau. Mae gan y Coleg/Ysgol yr hawl i ofyn am gymwysterau neu raddau academaidd uwch. Wrth wneud penderfyniadau mynediad fe ystyrir nid yn unig cymwysterau academaidd blaenorol, ond hefyd unrhyw ffactorau yn cynnwys safon y cynnig/crynodeb ymchwil a gyflwynir gan yr ymgeisydd, eu perfformiad yn y cyfweliad (os yw’n ofynnol), pa mor gystadleuol yw llefydd ar y cwrs a phrofiad proffesiynol perthnasol (lle bo'n addas).

Sut i Wneud Cais

CAMAU'R BROSES YMGEISIO A CHYNGOR AR WNEUD CAIS

Nodi Pynciau Ymchwil Perthnasol

Anogir ymgeiswyr i ymchwilio i arbenigedd ymchwil yr Ysgol i sicrhau bod eu cynigion PhD yn gydnaws â meysydd arbenigol darpar oruchwylwyr. 

Mae croeso i chi drefnu cyfarfod gyda staff perthnasol yn eich maes i drafod eich cynnig cyn ei gyflwyno.

Paratoi Cynnig Ymchwil

Ar ôl i chi nodi pwnc ymchwil perthnasol, dylech baratoi cynnig ymchwil manwl i'w gynnwys gyda'ch cais. Mae arweiniad ar ysgrifennu cynnig ymchwil ar gael.

Sut i wneud Cais

Ar ôl i chi gwblhau cynnig ymchwil priodol, dylech wneud cais ar-lein am le ar ein rhaglen PhD yma.

Sylwer, rydym yn eich argymell i gysylltu â ni cyn cyflwyno eich cais. Bydd hyn yn sicrhau ein bod yn gallu nodi goruchwylwyr priodol, a lle bo angen, gallwn weithio gyda chi i fireinio eich cynnig.Os hoffech wneud hyn, e-bostiwch colcpgr@swansea.ac.uk

Gall ymgeiswyr ddisgwyl cael eu gwahodd i gyfweliad ar ôl cyflwyno eu cais i drafod eu pwnc ymchwil ac i sicrhau eu bod yn dangos yr ymrwymiad angenrheidiol i'w hastudiaethau a'u hyfforddiant.

Os ydych yn fyfyriwr rhyngwladol, mae rhagor o wybodaeth am wneud cais am y cwrs hwn ar gael yma

Ffioedd Dysgu

Y ffioedd dysgu blynyddol ar gyfer blwyddyn academaidd 2018/19 fydd:

D.U./U.E. Rhyngwladol
Ph.D. Llawn-amser £4,260 £15,000
Ph.D. Rhan-amser £2,130 £7,500
M.Phil. Llawn-amser £4,260 £15,000
M.Phil. Rhan-amser £2,130 £7,500

Mae ffioedd dysgu ar gyfer blynyddoedd o astudiaeth ar ôl eich blwyddyn gyntaf yn amodol ar gynnydd o 3%.

Gallwch ddod o hyd i ragor o wybodaeth am ffioedd a sut i dalu ar ein tudalen ffioedd dysgu.

Os bydd eich cwrs yn cychwyn ym mis Ionawr, Ebrill neu Orffennaf 2018, gweler costau ffioedd 2017/18 ar ein tudalen ffioedd dysgu.

Efallai y byddwch yn gymwys i gael arian i helpu i gefnogi eich astudiaethau. I gael gwybod am ysgoloriaethau, bwrsariaethau a chyfleoedd cyllido eraill sydd ar gael, ewch i dudalen ysgoloriaethau a bwrsariaethau'r Brifysgol.

Myfyrwyr rhyngwladol ac astudiaethau rhan-amser: Os ydych angen fisa myfyriwr Haen 4 mae’n rhaid i chi fod yn astudio’n llawn-amser. Os ydych yn y Deyrnas Unedig dan gategori fisa gwahanol, gallai fod yn bosibl i chi astudio’n rhan-amser. Gweler ein tudalen astudiaethau rhan-amser a fisâu am ragor o wybodaeth.

Myfyrwyr presennol: Mae gwybodaeth bellach am eich costau ffioedd ar ein tudalen ffioedd dysgu.

Costau Ychwanegol

Nid yw’r ffioedd dysgu’n talu am gostau prynu llyfrau neu nwyddau ysgrifennu, argraffu, rhwymo traethawd ymchwil na llungopïo.

Nid oes costau ychwanegol gorfodol wedi’u nodi ar gyfer y cwrs hwn.

Asesu

PhD: Cyflwynir traethawd ymchwil nad yw'n yn fwy na 100,000 o eiriau, sy’n dangos ymchwil gwreiddiol ac sy'n gwneud cyfraniad sylweddol at y maes pwnc. Dilynir hyn wedyn gan arholiad llafar o’r traethawd ymchwil (viva).

MPhil: Cyflwynir traethawd ymchwil nad yw'n fwy na 60,000 o eiriau, sy’n dangos ymchwil gwreiddiol ac sy'n gwneud cyfraniad sylweddol at y maes pwnc.  Dilynir hyn wedyn gan arholiad llafar o’r traethawd ymchwil (viva).

Gair gan ein myfyriwr PhD, Shawn

Shawn Mang-Nduka

Ar ôl astudio am ei LLB a'i gymwysterau bar mewn ysgol y gyfraith yn Nigeria, cwblhaodd Shawn ei LLM ym Mhrifysgol Salford ym Manceinion cyn dod i Abertawe ar gyfer ei astudiaethau ymchwil ôl-raddedig.

Shaun Mang-Nduka

Pan fydd wedi cwblhau ei PhD mewn Cyfraith Cwmnïau a Llywodraethu Corfforaethol, hoffai Shawn aros yn y byd academaidd.

"Dwi wrth fy modd yn astudio yma yn Abertawe. Mae'r amgylchedd yn wych, ac mae'r staff cyfeillgar bob amser yno i helpu, sy'n hwyluso dysgu. Mae'r gymuned ymchwil ôl-raddedig yma yn yr Ysgol yn debyg i deulu agos, felly rydych yn cael cefnogaeth gan eich cyd-fyfyrwyr yn ogystal â'r staff.

"Mae astudio am PhD yn rhoi llwybr gyrfa mwy eglur i chi a'r cymhwyster ychwanegol hwnnw a fydd yn agor rhagor o ddrysau. Os ydych yn ystyried astudio am PhD neu MPhil yma yn Abertawe, cofiwch ymchwilio i'r opsiynau cyllid a allai fod ar gael i chi cyn gwneud cais!"

Diwrnod Agored Rhithwir

Ddim yn gallu dod i'n Diwrnodau Agored? Rhowch gynnig ar Ddiwrnod Agored Rhithwir yn Ysgol y Gyfraith.

Manylion Cyswllt

Am ragor o wybodaeth am y rhaglen hon, cysylltwch Os hoffech wneud hyn, e-bostiwch colcpgr@swansea.ac.uk