Bod yn Ddynol: 'Lleisiau, Wynebau a Lleoedd'

RIAH thin image bar

Festival of Humanities advBydd Prifysgol Abertawe unwaith eto’n amlwg fel yr unig hyb Cymreig ar gyfer Bod yn Ddynol gan rannu gyda Nottingham y nodwedd falch o gael ei henwi’n hyb ŵyl am dair blynedd yn olynol. Yr hybiau gŵyl eraill yw Queen’s Belfast, Dundee a Glasgow. 

Gyda thema 'Lost & Found', eleni bydd y dathliad o'r dyniaethau'n cael ei gynnal yn genedlaethol o 17-25 Tachwedd 2017.

Arweinir yr ŵyl gan Ysgol Astudiaethau Uwch, Prifysgol Llundain, mewn partneriaeth â Chyngor Ymchwil y Celfyddydau a'r Dyniaethau a'r Academi Brydeinig.

Mae ein hyb ‘Lleisiau, Wynebau a Lleoedd’, yn cynnwys gweithgareddau creadigol a rhyngweithiol ar ystod eang o bynciau. Porwch drwy ein rhestr o ddigwyddiadau isod, ac archebwch eich lle am ddim nawr!

Rhaglen 2017

 

17 Tachwedd:  13:00-15:00

Rho dy Gymraeg i ni! 


We want your Welsh small 

Lleoliad:  Tŷ’r Gwrhyd, Pontardawe

Dyma gyfle i wybod mwy am brosiect cyffrous CorCenCC, sy’n cael ei yrru gan y gymuned ac yn casglu pob math o Gymraeg o bob man yng Nghymru ... mae’n gyfle hefyd i lawrlwytho a defnyddio’r ap newydd maen nhw wedi’i ddatblygu.
 
Cofia alw heibio, rhoi dy Gymraeg i ni a chwrdd ag arbenigwyr
o Brifysgol Abertawe, Steve Morris a Tess Fitzpatrick.
(Yn addas ar gyfer siaradwyr Cymraeg 16+)

Mewn cydweithrediad â Corpws Cenedlaethol Cymraeg Cyfoes - CorCenCC.

Archebwch yma  

Mewn partneriaeth â Tŷ’r Gwrhyd

18 Tachwedd:  11:00 -12:30

Egyptian Mummy meets Demons:  Voices, Faces and Faraway Places 

 FoH Mummy image small 

Lleoliad:
Amgueddfa Abertawe 

Dewch draw am fore llawn hwyl lle bydd un o arbenigwyr Prifysgol Abertawe, Dr Szpakowska, yn mynd â chi i fyd hudol mymïod a demoniaid cyfeillgar a brawychus! Cewch gyfle i gysylltu’r lleisiau â’r wynebau yn ein gêm ‘paru’, cewch gwrdd â’r mymi a chael cyfle i addurno eich mymi eich hun! Croeso mawr ichi wisgo fel mymïod a demoniaid.
 
Mewn cydweithrediad â chanolfan ymchwil Prifysgol Abertawe ‘Dehongli Gorffennol yr Aifft yng Nghymru ac yn y Byd’ (InEPWW) a Phrosiect Demoneg yr Hen Aifft: 2K BC a ariennir gan Ymddiriedolaeth Leverhulme. 

Archebwch yma

Mewn partneriaeth â Amgueddfa Abertawe

18 Tachwedd:  13:30-15:30

Bay of Plenty:  Stories of
the City, Campus and Culture

Bay of Plenty small image

Lleoliad: 
Amgueddfa Genedlaethol y Glannau

Wrth i Brifysgol Abertawe nesau at ei chanmlwyddiant yn 2020,
dewch â’r teulu cyfan i archwilio 100 mlynedd o straeon dynol
Abertawe.

Bydd Dr Sam Blaxland yn adrodd hanesion am y Brifysgol a’r
ddinas, bydd cyfle i chi wisgo dillad a gynau o’r 1920au a chael
hwyl wrth ail-greu ein hadeilad hynaf, Abaty Singleton.

Archebwch yma

Mewn partneriaeth â Amgueddfa Genedlaethol y Glannau

20 Tachwedd:  19:30–21:30

Football Fever – Jonny Owen and ‘Don’t Take Me Home’

Don't take me home small image

Lleoliad:
Cinema & Co 

Ymunwch â ni am ddangosiad arbennig o ‘Don’t Take Me Home’ sy’n adrodd rhediad anhygoel tîm pêl-droed cenedlaethol Cymru at rownd gynderfynol Pencampwriaethau Ewrop 2016. Mae’r ffilm yn adrodd hanes llwyddiant a gydiodd mewn cenedl a pheri syndod i’r byd pêl-droed o berspectif y chwaraewyr a’r cefnogwyr.

Bydd ei gyfarwyddwr a enillodd wobrau, cyn-fyfyriwr Prifysgol Abertawe (a chefnogwr pêl-droed Cymru!) Jonny Owen yn trafod mewn sesiwn gwestiwn ac ateb dan gadeiryddiaeth yr hanesydd chwaraeon Dr Martin Johnes (Prifysgol Abertawe) ac yn cael ei gyflwyno gan yr arbenigwr cyfryngau a ffilm Sarah Crowther (Prifysgol Abertawe).

Ystod oedran: 12 mlynedd +

Archebwch yma

Mewn partneriaeth:  Cinema & Co

 

21 Tachwedd:  13:00-15:00

Wales/Cymru, Refugees, Voices, (Hi)stories

FoH Travellers small image

Lleoliad: 
Amgueddfa Abertawe

Beth mae’n ei olygu i deithio i Gymru fel ffoadur ac ymgartrefu ar sail fwy parhaol?
Sut mae lleisiau a hanesion ffoaduriaid wedi cael eu dehongli/deall?

Dewch i Amgueddfa Abertawe i gyfarfod â ffoaduriaid cyfoes, i glywed eu hanesion a lleisiau, i ymateb i’w hanesion ac eraill trwyberfformiad a gweithgareddau creadigol eraill a dysgu am hanes llafar.

Cyflwynir gan Dr Kathryn Jones (Prifysgol Abertawe) mewn partneriaeth â Dinas Lloches Abertawe a Amgueddfa Abertawe.

Rhan o brosiect ‘Teithwyr Ewropeaidd i Gymru:1750-2010’ a gyllidir gan AHRC

Archebwch yma

Mewn partneriaeth:  Dinas Lloches Abertawe; Amgueddfa Abertawe

 

21 Tachwedd:  18:15-19:45

My Family and Empire

FoH My Family small image

Lleoliad:
Llyfrgell Ganolog Abertawe

Oes gennych chi stori am eich teulu sy’n gysylltiedig â’r Ymerodraeth Brydeinig? Neu yd ych chi’n awyddus i ddysgu mwy?  Dyma gyfle i roi cyd-destun i’ch profiadau eich hunain a phrofiadau eich perthnasau a ffrindiau. Dan arweinyddiaeth Dr Catherine Fletcher (Prifysgol Abertawe), yr oedd ei nain a’i thaid yn gweithio fel cenhadon yn India (1940au-60au), bydd yn edrych ar yr amrywiaeth o adnoddau archif sydd ar gael ar yr hanesion teulu cymhleth hyn. Sesiwn ryngweithiol yw hon ac rydym yn eich annog i ddod â llythyrau, ffotograffau a gwrthrychau sy’n ymwneud â thema’r gweithdy gyda chi.
 
I rai 11 oed a throsodd (rhaid i rai dan 16 oed fod yng nghwmni oedolyn).

Archebwch yma
 
Mewn partneriaeth â Llyfrgelloedd Abertawe a Dinas a Sir Abertawe

 

22 Tachwedd:  11:00-16:30

Making Faces: Beauty Lost and Found

FoH Making faces small image

Lleoliad:
YMCA, Abertawe

Dewch draw i ddarganfod byd diddorol iawn y wyneb, o drefniadau harddwch canoloesol i effeithiau andwyol gwaith, o drefn ddeintyddol hanesyddol i’r agweddau sy’n newid at sbectolau.

Cymerwch y prawf Tuedd Ymhlyg i weld sut yn union yr ymatebwch i wynebau sy’n edrych yn wahanol, a dysgwch am
waith Changing Faces.

Ymunwch â’n trafodaeth am gemau cyfrifiadur sy’n defnyddio creithio ac anffurfiad wyneb fel adloniant a dysgwch
pwy sydd wedi ennill ein cystadleuaeth ‘gwneud wyneb’! A byddwch yn barod i dynnu hunluniau diddorol.....

Addas I blant 14 oed a throsodd 

Archebwch yma

Mewn partneriaethNewid Gwynebau'r DU a YMCA Abertawe

 

22 Tachwedd:  19:00-20:30

Voices for Today

FoH Voices for Today small

Lleoliad:
Llyfrgell Ystumllwynarth

Ai llenyddiaeth yw’r cyfrwng mwyaf pwerus sydd gennym o gofnodi ac archwilio profiadau pobl? A yw’n bosib i ffuglen, barddoniaeth neu gofiannau gyfleu aflonyddwch yr oes rydym yn byw ynddi? Ynteu ai dihangfa yn unig yw llenyddiaeth?  Mae’r awduron nodedig Jasmine Donahaye, Anne Lauppe-Dunbar a Francesca Rhydderch (Prifysgol Abertawe), a’r cyn-fyfyriwr Rebecca F. John, yn darllen o waith newydd ac yn trafod yr heriau sy’n wynebu awdur mewn cyfnodau o newid gwleidyddol a diwylliannol mawr.
 
Dewch draw i rannu teitl hoff lyfr sydd wedi gwneud i chi feddwl am y cysylltiadau rhwng llenyddiaeth, cymdeithas a gwleidyddiaeth.
 
 
Mewn partneriaeth â Llyfrgelloedd Abertawe, Dinas a Sir Abertawe, a siop lyfrau annibynnol Cover to Cover

23 Tachwedd:  19:30-21:00

An Evening of Poetry with Simon Armitage and Daljit Nagra

FoH Poets small image

Lleoliad:
Neuadd Fawr, Campws y Bae

Ymunwch â ni am gyfle prin i weld dau fardd hynod lwyddiannus yn arddangos eu sgiliau barddoni ar eu gorau. Mae Simon Armitage, Athro mewn Barddoniaeth yn Rhydychen, a Daljit Nagra, Bardd Preswyl gyda Radio 4, ymhlith y beirdd mwyaf cyffrous a pherthnasol yn y DU heddiw. Maent hefyd yn ddarlledwyr profiadol y mae eu gwaith yn cael ei astudio mewn llawer o ysgolion.

Bydd Daljit Nagra yn darllen o’i gasgliad newydd British Museum - llyfr sy’n gofyn cwestiynau dwfn am ein moeseg a’n cyfrifoldebau ar adeg heriol iawn i’n synnwyr o hunaniaeth genedlaethol. Bydd Simon Armitage yn darllen o’i gasgliad diweddaraf The Unaccompanied, sy’n adrodd hanes byd ar fin distryw. 


Bydd sesiwn holi ac ateb i ddilyn y darlleniadau, yna bydd y ddau fardd yn llofnodi copïau o’u llyfrau. 

Archebwch yma 

Mewn partneriaeth â Cymdeithas Adeiladu Abertawe; Cover to Cover siop lyfrau annibynnol

 

24 Tachwedd:  19:30-21:30

Multilingual Swansea – a Celebration!

FoH Multilingual Swansea small image

Lleoliad:  Theatr Volcano

Ymunwch â ni am noswaith o ffotograffiaeth, barddoniaeth a cherddoriaeth - dathliad o leisiau! Digwyddiad am ddim i’r teulu cyfan. 

 
Mae’r digwyddiad hwn, mewn partneriaeth â Theatr Volcano, yn rhan o ‘Ddeinameg Traws-Ieithyddol – Ail-lunio Cymuned’, sef rhaglen bedair blynedd (2016-2020), un o bedair o fewn y fenter Ymchwil Open World Cyngor Ymchwil y Celfyddydau a’r Dyniaethau (OWRI).

 

25 Tachwedd:  11:00-12:30

‘Pieces of a Jigsaw’:  Portraits of Artists and Writers in Wales

FoH Portraits of an artist small image

Lleoliad:  Oriel Gelf Glynn Vivian

Ymunwch â ni ar gyfer lansiad y llyfr ac arddangosfa o gasgliad unigryw o ddarluniau a gymerwyd o’r byd celf Cymreig gan Bernard Mitchell.

Mae Pieces of a Jigsaw yn ddetholiad o’r prosiect Archif Gelf Gymreig a ddechreuodd yn 1966 gyda chyfres o ddarluniau ffrindiau Dylan Thomas yn Abertawe, yn cynnwys yr artistiaid Ceri Richards ac Alfred Janes, y bardd Vernon Watkins a’r cyfansoddwr Daniel Jones.

Yn 1990 cymeradwyodd Bernard Mitchell ei waith ac ychwanegodd lawer mwy o artistiaid a llenorion yn cynnwys Will Roberts, Mererid Hopwood, Josef Herman, John Petts, Ivor Roberts Jones, Glenys Cour ac Ernest Zobole

Archebwch yma

Mewn partneriaeth ag Oriel Gelf Glynn Vivian; Parthian Books ac Archifau Richard Burton, Prifysgol Abertawe

Digwyddiad Ysgol

Cuban Crisis Map - Being Human 2017Prosiect Allan o'r Cysgodion:  Gweithdy Dyniaethau Gŵyl Bod yn Ddynol i Ysgolion

Argyfwng Taflegrau Ciwba yn 55: gwreiddiau, datblygiad, a gwersi ar gyfer yr 21ain ganrif

Dydd Ian 23 Tachwedd, Ysgol Bishop Vaughan, Abertawe

55 mlynedd yn ôl wynebodd yr Unol Daleithiau a’r Undeb Sofietaidd ei gilydd yn y gwrthdaro niwclear mwyaf peryglus a’r Rhyfel Oer: Argyfwng Taflegrau Ciwba. Nid oedd dynoliaeth erioed wedi bod mor agos at ddifodiant niwclear. Ond beth yn union ddigwyddodd yn ystod yr argyfwng?  Sut ddechreuodd yr argyfwng? Pwy oedd yn gyfrifol? Sut cafodd yr argyfwng ei ddatrys? Pa bwysau a wynebodd y gwneuthurwyr polisi Americanaidd a Sofietaidd yn ystod y “tri diwrnod ar ddeg” hynod ddirdynnol?  Bydd y prosiect Allan o’r Cysgodion yn cynnal gweithdy i ateb y rhain a chwestiynau eraill yn ymwneud â’r argyfwng.  Bydd y gweithdy yn cynnwys darlith ar yr argyfwng a chwarae rôl lle gofynnir i ddisgyblion gamu mewn i’r gwrthdaro niwclear. Bydd yn gyfle i adfer dogfennau coll, i ailgloriannu digwyddiadau ac arweinwyr angof, ac i ddarganfod gwersi gwerthfawr ar gyfer yr 21ain ganrif. 

 

GWELER HEFYD WEFAN GŴYL BOD YN DDYNOL AM RAGOR O DDIGWYDDIADAU A GYNHELIR O GWMPAS Y WLAD FEL RHAN O RAGLEN 2017