1. Hyd:
    4 blynedd Rhan-amser

Trosolwg Cwrs

Fel rhaglen astudio broffesiynol, mae'r cwrs hwn yn caniatáu i fyfyrwyr ddatblygu eu hunanymwybyddiaeth, eu gwerthoedd a'u dealltwriaeth ymhellach i’w helpu i wneud penderfyniadau gwell mewn gosodiadau gofal iechyd.

Nodweddion Allweddol

  • Caniateir i fyfyrwyr gymryd hyd at bedair blynedd i ennill y dyfarniad Diploma mewn Ymarfer Gofal Iechyd.
  • Gall y myfyrwyr hynny sydd wedi astudio'n hirach na'r pedair blynedd ofynnol neu'r rheiny sydd wedi ennill modiwlau lefel dau yn rhywle arall wneud cais o hyd am ddilyniant i astudiaeth radd lefel tri cyn belled ag y bod y cyrsiau hyn yn dod i gyfanswm o 120 o gredydau ar lefel dau a'u bod yn cynnwys cydran ymchwil gymeradwy.

Modiwlau

Ymwadiad: Gall opsiynau dethol modiwlau yn newid.

Blwyddyn 1 (Lefel 5)

FHEQ 5 Degree / HEDip

Mae myfyrwyr yn dewis 120 o gredydau o'r opsiynau canlynol:

Modiwlau Gorfodol
Cod y ModiwlSemesterCredydauEnw'r Modiwl
SHG209Semester 1 and Semester 2 (Sep-Jun Taught)40Research and Critical Appraisal
Modiwlau Opsiynol
Optional Modules 

Dewiswch Yn union 80 o gredydau o'r Modiwlau a ganlyn:

NODER :Students are required to select 80 credits from the following list of optional modules.

Cod y ModiwlSemesterCredydauEnw'r ModiwlCanllawiau
SHG213Semester 1 (Sep-Jan Taught)20Teaching in Clinical Practice
SHG237Semester 1 and Semester 2 (Sep-Jun Taught)20Key Issues in Child and Adolescent Mental Health
SHG239Semester 1 and Semester 2 (Sep-Jun Taught)20Health Promotion and Public Health
SHG246Semester 1 and Semester 2 (Sep-Jun Taught)20Working With Individuals who have Dementia Type Illness and their Carers
SHG248Semester 1 and Semester 2 (Sep-Jun Taught)40Management of the Acutely Ill Child (L2)
SHG255Semester 1 and Semester 2 (Sep-Jun Taught)20Symptom Control in Palliative Cancer Care
SHG256Semester 1 and Semester 2 (Sep-Jun Taught)20Loss, Grief and Bereavement
SHG262Semester 1 and Semester 2 (Sep-Jun Taught)20Mentor and Assessor Preparation - Bronglais (October)
SHG268Semester 2 (Jan - Jun Taught)40Tissue Viability
SHG269Semester 2 (Jan - Jun Taught)20Safeguarding Children and Young People
SHG283Semester 1 and Semester 2 (Sep-Jun Taught)40Acute Cardiac Care
SHG2920
SHG293Semester 1 (Sep-Jan Taught)20Introduction to Clinical Leadership
SHG299Semester 1 and Semester 2 (Sep-Jun Taught)40Living with Chronic Disease
SHN2189Semester 1 and Semester 2 (Sep-Jun Taught)40Foundations in Cardiac Nursing
SHN249Semester 2 (Jan - Jun Taught)20Infection Control Principles and Practice
SHN270Semester 1 and Semester 2 (Sep-Jun Taught)20Planning Effective Transfer of Care

Disgrifiad

Wedi'i ddatblygu yn unol â fframwaith yr Asiantaeth Sicrhau Ansawdd ar gyfer addysg uwch Lloegr, Cymru a Gogledd Iwerddon (2001) ac Adolygiad Datblygu Fframwaith Gwybodaeth a Sgiliau'r GIG (2004), mae'r cwrs hwn wedi'i ddylunio ar gyfer gweithwyr proffesiynol gofal iechyd i barhau â'u haddysg ac i ddatblygu eu sgiliau i gyfrannu at y system iechyd a gofal cymdeithasol newidiol.

Rhaid i bob myfyriwr ymgymryd â'r modiwl craidd (Ymchwil a Gwerthusiad Critigol) sy'n cyfrif am 40 credyd. Rhaid ennill yr 80 credyd sy'n weddill o ddetholiad o fodiwlau opsiynol y Coleg ar lefel dau (gweler ein prosbectws am restr lawn). Mae hyn yn caniatáu i fyfyrwyr ddewis y modiwlau sy'n gweddu orau â'u gyrfa neu eu cynlluniau gyrfaol.

Gofynion Mynediad

Dylai fod gan ymgeiswyr 120 credyd ar lefel un (bydd nyrsys neu fydwragedd sydd wedi cofrestru â'r Cyngor Nyrsio a Bydwreigiaeth yn cwrdd â'r maen prawf hwn).

Mae'r rhai hynny sydd â chymhwyster proffesiynol perthnasol arall hefyd yn gymwys i wneud cais.

Sut i Wneud Cais

Gallwch ddod o hyd i ragor o wybodaeth drwy glicio yma neu drwy gysylltu ag admissions-enquiries@abertawe.ac.uk.

Ffioedd Dysgu

Y ffioedd dysgu blynyddol ar gyfer blwyddyn academaidd 2018/19 fydd:

D.U./U.E. Rhyngwladol
HEDip Rhan-amser £2,050 TBC

Gellir codi ffioedd myfyrwyr Israddedig y DU/UE llawn amser yn chwyddiannol mewn blynyddoedd astudio i ddod. Penderfynir ar y swm gan Lywodraeth Cymru.

Bydd ffioedd ar gyfer myfyrwyr rhyngwladol Israddedig yn cynyddu 3% ar gyfer pob blwyddyn ddilynol o astudio.

Gallwch ddod o hyd i ragor o wybodaeth am ffioedd a sut i dalu ar ein tudalen ffioedd dysgu.

Efallai y byddwch yn gymwys i gael arian i helpu i gefnogi eich astudiaethau. I gael gwybod am ysgoloriaethau, bwrsariaethau a chyfleoedd cyllido eraill sydd ar gael, ewch i dudalen ysgoloriaethau a bwrsariaethau'r Brifysgol.

Myfyrwyr rhyngwladol ac astudiaethau rhan-amser: Os ydych angen fisa myfyriwr Haen 4 mae’n rhaid i chi fod yn astudio’n llawn-amser. Os ydych yn y Deyrnas Unedig dan gategori fisa gwahanol, gallai fod yn bosibl i chi astudio’n rhan-amser. Gweler ein tudalen astudiaethau rhan-amser a fisâu am ragor o wybodaeth.

Myfyrwyr presennol: Mae gwybodaeth bellach am eich costau ffioedd ar ein tudalen ffioedd dysgu.

Costau Ychwanegol

Nid yw'r ffioedd dysgu yn talu am brynu llyfrau nac offer swyddfa, argraffu, rhwymo traethodau na chostau llungopïo.

Ni phennwyd costau ychwanegol gorfodol ar gyfer y cwrs hwn.

Dweud eich Dweud yn Ddiogel

Mae Coleg y Gwyddorau Dynol ac Iechyd yn cefnogi'r ymgyrch "Speak Out Safely" gan y Nursing Times. Mae hyn yn golygu ein bod ni am i bob aelod o'n staff a myfyrwyr i deimlo y gallant godi pryderon am gamweddau neu arfer gwael pan fyddant yn ei weld ac yn hyderus y bydd eu pryderon yn cael eu trin mewn ffordd adeiladol.

Speak out safely

Rydym yn addo, lle mae staff neu fyfyrwyr yn nodi gwir bryder diogelwch cleifion, byddwn yn eu cefnogi, yn eu helpu i sicrhau bod eu pryder yn cael ei ymchwilio yn llawn ac, os yw'n briodol, gweithredu ar eu pryder. Byddwn hefyd yn rhoi adborth am sut y mae darparwyr gwasanaethau wedi ymateb i'r mater a godwyd ganddynt, cyn gynted ag y bo modd.

P'un a ydych yn aelod staff, neu fyfyriwr, siaradwch pan fyddwch yn teimlo bod rhywbeth o'i le os gwelwch yn dda. Rydym am i chi fod yn gallu dweud eich dweud yn ddiogel.

Cliciwch yma am fwy o fanylion am ein haddewid.