DipHE/CertHE Ymarfer Uwch mewn Gofal Iechyd

  1. Hyd:
    4 blynedd Rhan-amser

Trosolwg Cwrs

Mae'r CertHE Ymarfer Uwch mewn Gofal Iechyd yn ddyfarniad academaidd sydd wedi'i ddatblygu i alluogi ymarferwyr gofal iechyd sy'n ymgymryd â dysgu a datblygu ymarfer yn y gweithle i ennill credyd academaidd am eu dysgu.

Nodweddion Allweddol

  • Mae hon yn rhaglen fodiwlaidd CertHE wedi'i lleoli yn y gweithle sy'n cynnwys astudiaethau lefel 1 yn unig.
  • Mae'r rhaglen ran amser yn hyblyg, a chaiff myfyrwyr astudio uchafswm o 60 o gredydau bob blwyddyn a chwblhau'r cwrs mewn 2 flynedd, neu ddewis astudio llai o gredydau bob blwyddyn a chwblhau'r cwrs mewn 4 blynedd fan bellaf.
  • Bydd y rhan fwyaf o'r myfyrwyr yn gweithio amser llawn, ac mae'r rhaglen hon yn eu galluogi i astudio tra eu bod yn gweithio.

Modiwlau

Ymwadiad: Gall opsiynau dethol modiwlau yn newid.

Blwyddyn 1 (Lefel 4)

FHEQ 4 Degree / HECert

Students must choose between 40 and 60 credits from the following options:

Modiwlau Gorfodol
Cod y ModiwlSemesterCredydauEnw'r Modiwl
SHG120Semester 1 and Semester 2 (Sep-Jun Taught)20Starting Your Practice Development
Modiwlau Opsiynol

Blwyddyn 2 (Lefel 4)

FHEQ 4 Degree / HECert

Students must choose between 40 and 60 credits from the following options:

Modiwlau Gorfodol

Heb ganfod dim.

Modiwlau Opsiynol

Blwyddyn 3 (Lefel 4)

FHEQ 4 Degree / HECert

Students must choose between 40 and 60 credits from the following options:

Modiwlau Gorfodol

Heb ganfod dim.

Modiwlau Opsiynol

Blwyddyn 4 (Lefel 4)

FHEQ 4 Degree / HECert
Modiwlau Gorfodol
Cod y ModiwlSemesterCredydauEnw'r Modiwl
SHG121Semester 1 and Semester 2 (Sep-Jun Taught)40Personal Practice Development Portfolio

Disgrifiad

Caiff y Dystysgrif ei darparu gan ddefnyddio dulliau dysgu cymysg gan gynnwys dysgu yn y gweithle a mynychu modiwlau a addysgir os yw'r myfyriwr yn dewis. Bydd y modiwl cyntaf 'Dechrau Datblygu'ch Ymarfer' yn cynnwys dyddiau a addysgir yn y Coleg. Bydd modiwlau dilynol naill ai yn fodiwlau presennol a addysgir o Brosbectws Ôl-raddedig a Datblygiad Proffesiynol Parhaus y Coleg sydd â dulliau asesu sefydledig, neu'n fodiwlau wedi'u seilio yn y gweithle a fydd yn cael eu hasesu drwy bortffolio. Ar gyfer y modiwlau yn y gweithle, bydd myfyrwyr, mewn partneriaeth â hwylusydd ymarfer a thiwtor personol, yn datblygu cytundebau addysgu a fydd wedi'u hanelu at gwrdd ag amcanion dysgu'r modiwl ac anghenion datblygu ymarfer yn eu meysydd ymarfer.

Ar y rhaglen hon, bydd raid i fyfyrwyr dderbyn cyfrifoldeb am drefnu a chydnabod eu dysgu eu hunain, boed ar fodiwlau dysgu yn y gweithle neu ar fodiwlau Datblygiad Personol a Phroffesiynol Parhaus traddodiadol, gyda chefnogaeth eu hwylusydd a'u tiwtor personol.

Mae'n debyg y bydd myfyrwyr, gan fwyaf, yn defnyddio dulliau dysgu hunan-gyfeiriedig, ond gallant gael, lle bo'n briodol, mynediad at ddysgu ffurfiol a gynigir gan eu cyflogwyr neu gan Goleg y Gwyddorau Dynol ac Iechyd ym Mhrifysgol Abertawe. Bydd myfyrwyr wedi cofrestru yn y Brifysgol, felly cânt fynediad at yr holl adnoddau dysgu sydd ar gael i fyfyrwyr y Brifysgol. Defnyddir e-ddysgu lle bo'n briodol, er y sefydlir safle Blackboard pwrpasol.

Gofynion Mynediad

Mae hon yn rhaglen fodiwlaidd CertHE wedi'i lleoli yn y gweithle sy'n cynnwys astudiaethau lefel 1 yn unig.

Y mynediad i'r rhaglen yw'r modiwl 'Dechrau Datblygu'ch Ymarfer', a bydd y dewis o fodiwlau ar ôl hynny'n dibynnu ar anghenion datblygu a diddordebau ymarfer y myfyriwr. I dderbyn y CertHE Ymarfer Uwch mewn Gofal Iechyd, rhaid i fyfyriwr ennill 120 o gredydau ar Lefel 1, ac mae'n rhaid i'r rhain gynnwys y 2 fodiwl creiddiol.

Mae'r rhaglen hon yn drefniant tridarn rhwng y myfyriwr, y tiwtor personol (a leolir yn y Brifysgol), a'r hwylusydd ymarfer (a leolir yn y gweithle). Bydd y myfyriwr yn enwebu'r hwylusydd ymarfer cyn cychwyn y rhaglen. Dylai'r hwylusydd fod yn unigolyn proffesiynol sy'n ymwybodol o rôl a chyfrifoldebau'r myfyriwr yn lleoliad yr ymarfer, ac o ddysgu yn y gweithle.

Felly, mae'n angenrheidiol bod myfyrwyr yn cael eu cyflogi mewn maes lle ceir ymrwymiad i ddysgu yn y gweithle. Seilir y dysgu ar gyfer pob modiwl yn y gweithle ar ddatblygu contract dysgu, trwy negodi â'r tiwtor a'r hwylusydd ymarfer, ac felly addasir y broses ganlynol ar gyfer pob modiwl.

Yn unol ag egwyddorion Dysgu yn y Gweithle, cydnabyddir y bydd rhai myfyrwyr yn gallu dangos cyflawni deilliannau dysgu modiwlau trwy eu harferion gwaith presennol heb orfod cwblhau'r modiwl ei hun. Caiff myfyrwyr sydd yn y sefyllfa hon, ac sydd am gyflwyno cais am achredu dysgu trwy brofiad ar gyfer unrhyw rai o fodiwlau'r rhaglen, wneud hynny trwy gwblhau modiwlau dynodedig Achredu Dysgu Blaenorol a Thrwy Brofiad.

Sut i Wneud Cais

Am fwy o wybodaeth, cysylltwch â Mark Jones, twitor Dysgu yn y Gweithle, neu cysylltwch a chhsadmissions@abertawe.ac.uk am ffurflen gais.

Ffioedd Dysgu

Y ffioedd dysgu blynyddol ar gyfer blwyddyn academaidd 2018/19 fydd:

D.U./U.E. Rhyngwladol
HECert Rhan-amser £2,050 N/A

Gellir codi ffioedd myfyrwyr Israddedig y DU/UE llawn amser yn chwyddiannol mewn blynyddoedd astudio i ddod. Penderfynir ar y swm gan Lywodraeth Cymru.

Bydd ffioedd ar gyfer myfyrwyr rhyngwladol Israddedig yn cynyddu 3% ar gyfer pob blwyddyn ddilynol o astudio.

Gallwch ddod o hyd i ragor o wybodaeth am ffioedd a sut i dalu ar ein tudalen ffioedd dysgu.

Efallai y byddwch yn gymwys i gael arian i helpu i gefnogi eich astudiaethau. I gael gwybod am ysgoloriaethau, bwrsariaethau a chyfleoedd cyllido eraill sydd ar gael, ewch i dudalen ysgoloriaethau a bwrsariaethau'r Brifysgol.

Myfyrwyr presennol: Mae gwybodaeth bellach am eich costau ffioedd ar ein tudalen ffioedd dysgu.

Costau Ychwanegol

Nid yw'r ffioedd dysgu yn talu am brynu llyfrau nac offer swyddfa, argraffu, rhwymo traethodau na chostau llungopïo.

Ni phennwyd costau ychwanegol gorfodol ar gyfer y cwrs hwn.