Pam fod angen gwiriad iechyd galwedigaethol arnoch chi cyn dechrau ar eich cwrs

Mae’n rhaid i Goleg y Gwyddorau Dynol ac Iechyd sicrhau fod sefyllfa iechyd ein myfyrwyr yn cydymffurfio â gofynion y rheiny sy’n darparu ein lleoliadau gwaith. Mae cyrff rheoli yn cydnabod fod y broses sgrinio Iechyd Galwedigaethol yn rhan annatod o’r broses ymgeisio, er mwyn bod yn Addas i Ymarfer.

Er mwyn cydymffurfio â disgwyliadau darparwyr gwasanaethau addysg, disgwylir i bob myfyriwr gydymffurfio a pholisïau perthnasol.

Cynghorir chi i ddarllen y polisïau isod cyn gwneud cais ar gyfer unrhyw gyrsiau sy’n cynnwys lleoliadau profiad gwaith.

Menyg latex las

Sgrinio am Alergedd i Latecs

Os ydych chi’n amau, neu yn gwybod, fod gennych alergedd i latecs, cysylltwch â Cathy Anthony o’r adran Iechyd Galwedigaethol, cyn cyflwyno cais os gwelwch yn dda.

E-bost: c.anthony@swansea.ac.uk

Ffôn: +44 (0) 1792 295538

Y broses gwiriad Iechyd Galwedigaethol

1. Unwaith eich bod chi wedi cael cynnig lle y cwrs o’ch dewis, bydd ffurflen datganiad iechyd yn cael ei anfon atoch, i chi ei gwblhau. Bydd angen i chi gwblhau’r ffurflen, ac yna gofyn i’ch Meddyg Teulu i gadarnhau ei fod yn gywir. Mae amod ynglwm wrth bob cynnig o le ar gwrs, sef bod yn rhaid dychwelyd y ffurflen hon o fewn yr amser o nodir.

 

2. Bydd staff yr adran Iechyd Galwedigaethol yn gwirio’r ffurflen, ac efallai y byddan nhw’n rhoi gwahoddiad i chi ddod i mewn am apwntiad i drafod y wybodaeth sydd ar y ffurflen.

 Yn ystod yr apwyniad:

  • byddwn yn asesu a ydych yn addas i ymarfer
  • cewch gyfle i drafod unrhyw gefnogaeth sydd ei angen arnoch, o ran eich iechyd.

Nodwch, os gwelwch yn dda:

Os byddwn ni’n gofyn i chi fynychu apwyntiad iechyd galwedigaethol, efallai y bydd yn digwydd cyn i chi gofrestru a dechrau ar eich astudiaethau.