Ymchwilio'r Gwyddorau Dynol ac Iechyd

Ymchwilio'r Gwyddorau Dynol ac Iechyd

Mae ein hymchwilwyr yn gweithio'n barhaus i fynd i'r afael â'r heriau sy'n wynebu'r system iechyd a gofal cymdeithasol ar draws yr holl feysydd, o astudiaethau biofeddygol, trefniadaeth gwasanaeth, arferion y gweithlu ac iechyd y cyhoedd i bolisïau a moeseg. Mae ein canfyddiadau yn hanfodol i ganfod y ffordd orau o wneud y newidiadau a'r addasiadau angenrheidiol i'r gwasanaethau hyn. Fel arweinwyr yn ein maes, mae'r Coleg mewn sefyllfa ddelfrydol i ymateb yn gyflym i newidiadau mewn darpariaethau gofal, ar yr un pryd â sefydlu cysylltiadau gyda'r prif ddarparwyr gwasanaeth yng Nghymru, fel y Gwasanaeth Iechyd Gwladol. Yn ogystal â hyfforddi'r genhedlaeth nesaf o ymchwilwyr, mae ein gwaith ymchwil hefyd yn sail i astudiaethau ein myfyrwyr israddedig sy'n sicrhau bod y wybodaeth ddiweddaraf wrth law i'r genhedlaeth nesaf o ymarferwyr.

Yn benodol, amlygodd ymarfer asesu ymchwil a gynhaliwyd yn 2008 yr arbenigedd ymchwil sydd yn y Coleg ac ym Mhrifysgol Abertawe, yn ogystal â chydnabod ei diwylliant ymchwil gadarn. Roedd y canlyniadau'n gymeradwyaeth enfawr o gynlluniau datblygu a buddsoddi Prifysgol Abertawe dros y blynyddoedd diwethaf.

Roedd hyn yn amlwg gan mai ein hymchwilwyr mewn astudiaethau heneiddio, gwaith cymdeithasol a gwaith gofal cymdeithasol, yw'r goreuon yng Nghymru am wreiddioldeb, arwyddocâd a chywirdeb eu gwaith ymchwil. Ewch i dudalennau'r Brifysgol am ragor o wybodaeth am Ymarfer Asesu Ymchwil 2008.

Caiff ein holl waith ymchwil ei ddarparu drwy ein canolfannau ymchwil sy'n canolbwyntio ar ddisgyblaeth, sy'n cynnwys meysydd fel ymchwil plant, heneiddio, seicoleg, gofal cymdeithasol, polisi cymdeithasol, galwedigaethau sy'n gysylltiedig â iechyd a nyrsio. Wrth wneud hynny, rydym wedi sicrhau arian gan nifer o gyrff cyllido mawreddog dros y blynyddoedd diwethaf fel Llywodraeth Cymru, Gwasanaeth Iechyd Gwladol Cymru, y Sefydliad Iechyd, Cynghorau Ymchwil, yr Academi Brydeinig, Ymddiriedolaeth Leverhulme, Ymddiriedolaeth Wellcome, y Weinyddiaeth Amddiffyn, y diwydiant fferyllol, Tenovus, Cymdeithas Multiple Sclerosis a'r Sefydliad Cenedlaethol ar gyfer Ymchwil Iechyd.

Mae sicrhau bod defnyddwyr gwasanaeth a gofalwyr yn sail i'n hymchwil ac yn elwa o'n hymchwil yn flaenoriaeth ar gyfer ein holl ymchwilwyr, a chrëwyd Grŵp Cynnwys Defnyddwyr Gwasanaeth a Gofalwyr gyda'r ethos hwn mewn golwg. Rydym hefyd yn ymdrechu i fanteisio ar ganfyddiadau ymchwil i sicrhau manteision go iawn, a cheir enghreifftiau o feysydd lle rydym wedi gwella iechyd a lles yma

Fel pob prifysgol yng ngwledydd Prydain, cafodd ansawdd ein hymchwil (ar draws yr holl Goleg) ei asesu yn 2008 fel rhan o'r Ymarfer Asesu Ymchwil. Dangosodd yr asesiad hwn fod safon ein hymchwil yn arwain y byd ac o safon ryngwladol:

Dangosodd yr asesiad fod 70% o'n hymchwil ym maes nyrsio yn arwain y byd ac o safon ryngwladol, tra bod 90% o'n hymchwil ym maes gwyddorau cymdeithasol a heneiddio yn arwain y byd ac o safon ryngwladol, ac 80% o waith ymchwil ym maes seicoleg ar y lefelau hyn.