Gweithio ym Mhrifysgol Abertawe

Gweithio ym Mhrifysgol Abertawe

Mae Prifysgol Abertawe yn cynnig amgylchedd gwaith rhagorol, wedi'i gefnogi gan gymuned campws groesawgar. Yn ogystal â'r cyflog a'r buddion y sonnir amdanynt yn yr hysbysebion, mae'r Brifysgol hefyd yn cynnig amrywiaeth o fanteision, gan gynnwys:

 • Gwyliau blynyddol hael (rhwng 37 a 39 diwrnod y flwyddyn, gan gynnwys gwyliau banc)
 • Gweithio oriau hyblyg sy'n galluogi staff i addasu eu horiau gwaith neu batrwm gweithio o drafod â'u rheolwr llinell er mwyn sicrhau eu cydbwysedd delfrydol rhwng gwaith a byw
 • Absenoldeb a thâl Mamolaeth hael i'r rheiny sydd wedi cwblhau o leiaf 52 wythnos o wasanaeth parhaus cyn dyddiad amcangyfrifedig yr enedigaeth
 • Absenoldeb Tadolaeth: mae gennych hawl i gymryd hyd at bythefnos i ffwrdd; caiff yr wythnos gyntaf ei thalu'n llawn gan y Brifysgol, yr ail drwy dâl tadolaeth statudol (i staff sydd ag o leiaf 26 wythnos o wasanaeth)
 • Absenoldeb a thâl mabwysiadu ar gyfer staff sydd â 26 wythnos o wasanaeth gyda'r Brifysgol
 • Cyfleusterau meithrinfa ar y campws: mae Meithrinfa Undeb y Myfyrwyr yn darparu gofal plant fforddiadwy o safon uchel i blant rhwng tri mis ac wyth mlwydd oed, am brisiau cystadleuol
 • Cynigir Cynlluniau Pensiwn Prifysgol sy'n gystadleuol a diffiniedig i bob aelod o staff, gyda chyfraniadau gan y Brifysgol a'r gweithiwr.
 • Cynllun talebau gofal plant: gallwch brynu hyd at werth £243 o dalebau gofal plant y mis cyn treth ac Yswiriant Gwladol i'w defnyddio â darparwr sy'n cymryd rhan yn y cynllun
 • Graddfeydd cyflog cystadleuol gan gynnwys cynnydd sy'n gysylltiedig â hyd gwasanaeth
 • Bwrsariaeth staff deniadol i'ch cefnogi wrth i chi ennill cymwysterau pellach.
 • Gwobrau teilyngdod sy'n cydnabod perfformiad eithriadol gan unigolion a thimau
 • Ymrwymiad i hyrwyddo a phrif-ffrydio cydraddoldeb ac amrywiaeth yn ei holl weithgareddau