Llywodraethu

Llywodraethu'r Brifysgol

Mae Prifysgol Abertawe’n gweithredu o fewn fframwaith cyfansoddiadol a sefydlwyd gan ei Siarter a'r Statudau.

Mae ein Siarter Atodol yn amlinellu amcanion, pwerau, swyddogion a phrif gyrff y Brifysgol, yn rhoi'r awdurdod i addysgu, i gyflawni gwaith ymchwil, ac i ddyfarnu graddau a chymwysterau eraill.

Mae'r Statudau yn pennu nifer o reolau lefel uchel sy’n cefnogi'r Siarter ac mae'r rhain, yn eu tro, yn cael eu cefnogi gan Ordinhadau  manylach, ynghyd ag ystod gynhwysfawr o reoliadau gweithredu a gweithdrefnau academaidd, yn cynnwys rhai yn ymwneud â bod yn Atebol i’r Cyhoedd.

Llywodraethu

Y Cyngor

‌‌Mae gan Gorff Llywodraethol y Brifysgol, Y Cyngor, 28 aelod, ac mae mwyafrif ohonynt yn aelodau lleyg members sydd heb gysllytiad uniongyrchol â'r Brifysgol. Mae aelodau o staff a myfyrwyr hefyd yn aelodau o'r Cyngor.

Gallwch gwrdd ag aelodau'r Cyngor > YMA

Mae gan bob aelod o'r Cyngor statws cyfartal ac mae ganddynt gyfrifoldeb cyfartal drso y penderfyniadau sy'n cael eu gwneud ar y cyd gan y Cyngor.

Yn ddiweddar, cafodd y Brifysgol ei hadolygiad allanol cyntaf o Effeithiolrwydd y Cyngor, a ddaeth i’r casgliad fod y Cyngor yn cyflawni ei ddyletswyddau yn briodol ac yn effeithiol fel corff llywodraethu’r Brifysgol. Mae copi o’r adroddiad llawn ar gael fan hyn ac mae cynllun gweithredu wedi cael ei ddatblygu. 

Fel arfer mae'r Cyngor yn cynnal pedwar cyfarfod y flwyddyn ym mis Hydref, Rhagfyr, Mawrth a Gorffennaf.  Gellir gweld y penderfyniadau a wneir yn y cyfarfodydd hyn drwy'r ddolen hon:  Penderfyniadau Cyfarfodydd Cyngor .                                                  .

Mae'r Brifysgol wedi llunio   Côd Ymarfer y Cyngor sy'n amlinellu'n fanwl cylch gorchwyl y Cyngor a rolau, cyfrifoldebau a rhwymedigaethau aelodau'r Cyngor.

Darllenwch god ymarfer y Cyngor >  HERE

Neu gallwch gysylltu ag Adran Lywodraethu’r Brifysgol > YMA

Gwasanaethau fel aelod cyfetholedig o'r Cyngor ac o bwyllgorau'r Cyngor  

Mae’r Brifysgol yn chwilio am aelodau o’r cyhoedd i wasanaethu fel aelodau cyfetholedig o’r Cyngor a’r pwyllgorau sy’n cefnogi’r Cyngor, yn enwedig unigolion sydd â phrofiad lefel uwch mewn sefydliadau canolig-mawr preifat, cyhoeddus neu yn y trydydd sector. Disgwylir i’r aelodau ystyried materion ar sail eu teilyngdod ac o ran lles y Brifysgol, ei hamcanion a’i chenhadaeth.  Ni chaiff yr aelodau eu talu ond gellir hawlio costau teithio a chynhaliaeth resymol.

Mae’r Brifysgol yn gwerthfawrogi amrywiaeth ac mae’n croesawu ceisiadau gan bob adran o gymdeithas er mwyn ehangu proffil amrywiaeth y cyrff sy’n ymwneud â’i llywodraethu. Mae’n ymrwymedig i hyrwyddo cydraddoldeb ac amrywiaeth, gan ddarparu amgylchedd cynhwysol a chefnogol i bawb.  Nod y Brifysgol yw sicrhau bod ymgeiswyr yn cael eu trin ar sail galluoedd a photensial yn unig, heb ystyried oedran, anabledd, ailbennu rhywedd, priodas na phartneriaeth sifil, beichiogrwydd na mamolaeth, hil, crefydd na chred, rhyw na chyfeiriadedd rhywiol.

Dylai unigolion sydd â diddordeb mewn ymchwilio i'r posibilrwydd o gyfetholiad i Gyngor y rifysgol neu ei phwyllgorau gysylltu ag Ysgrifennydd y Cyngor (governance@swansea.ac.uk) am drafodaeth gychwynnol.

 

Y Senedd

Yn amodol ar gymeradwyaeth y Cyngor, y Senedd sy'n gyfrifol am reoleiddio ac arolygu'r cyrsiau,dyfarniadau a chymwysterau a ddarperir gan y Brifysgol. Mae gan y Senedd bron 200 o aelodau a hi yw corff academaidd uchaf y Brifysgol.

Yn aelodau or' Senedd mae'r Is-ganghellor ( yn cadeirio),  y Dirprwy Is-Ganghellorion, Cadeiryddion a Dirprwy Gadeiryddion y Pwyllgor Safonau ac Ansawdd Academaidd a Chyfarwyddwyr Dysgu ac Addysgu’r Coleg, Penaethiaid Colegau, yr holl staff athrawol, 12 aelod etholedigo'r staff nad ydynt yn athrawol, ac wyth aelod etholedig o blith y myfyrwyr.

 

Y Llys

Saif y Llys, corff mawr â dros 300 o aelodau, uwchlaw prif beirianwaith penderfynu'r Brifysgol. Mae'r Llys yn chwarae rhan bwysig a dylanwadol ar ran rhanddeiliaid y Sefydliad, drwy sicrhau bod y Brifysgol yn cael ei rheoli'n dda, yn cael ei llywodraethu'n gywir ac yn ymateb i farn a phryderon y cyhoedd a thrigolion lleol.  

Daw y rhan fwyaf o aelodau’r Llys o du allan i’r Brifysgol, gan gynrychioli’r gymuned leol a chyrff dynodedig eraill sydd â diddordeb yng ngwaith y Brifysgol. Mae’r aelodaeth hefyd yn cynnwys cynrychiolwyr staff y Brifysgol (rhai academaidd ac anacademaidd) a chorff y myfyrwyr.

Mae rhagor o wybodaeth am y Llys ar gael gan Ysgrifennydd y Llys. 

Mae ystod o bwyllgorau polisi a arolygiaeth wedi eu sefydlu gan y Cyngor a'r Senedd er mwyn eu cynorthwyo i weithredu.

The Committees

Mae’r Cyngor a'r Senedd wedi sefydlu ystod o bwyllgorau polisi a goruchwylio i’w cynorthwyo i ryddhau eu swyddogaethau. Ceir rhestr o gyrff a phwyllgorau statudol y Brifysgol yma » cyrff a phwyllgorau statudol

Gallwch hefyd weld diagram o strwythur llywodraethu’r Cyngor a’r Senedd »                 pwyllgorau