Yr Uned Cynllunio a Phrosiectau Strategol

Swyddogaeth yr UCPS – yr hyn yr ydym yn ei wneud

Sefydlwyd yr Uned Cynllunio a Phrosiectau Strategol i gefnogi Uwch Dîm Rheoli’r Brifysgol a Bwrdd Rheoli’r Brifysgol o ran cyrraedd eu nodau a gwireddu eu huchelgeisiau ar lefel strategol.

  • Mae’r Uned Cynllunio a Phrosiectau Strategol yn hwyluso’r broses o wireddu uchelgeisiau strategol y Brifysgol trwy ystod o fentrau Newid Strategol.
  • Gan weithio mewn partneriaeth gyda’r holl Unedau Gwasanaethau Proffesiynol, Ysgolion a Cholegau Academaidd, myfyrwyr a rhanddeiliaid allanol allweddol, mae’r Uned Cynllunio a Phrosiectau Strategol yn arwain ar brosesau cynllunio busnes gan gynnwys dyrannu adnoddau.
  • Mae’r Uned Cynllunio a Phrosiectau Strategol yn darparu adnodd rheoli prosiectau a risgiau proffesiynol i sicrhau yr eir ati’n llwyddiannus i weithredu prosiectau a gweithgareddau a ariennir â chyllid allanol ac sy’n hollbwysig i gyflawni Cynllun Strategol y Brifysgol.
  • Mae hefyd yn arwain ar greu a datblygu partneriaethau strategol sy’n cael effaith wirioneddol ar yr economi ranbarthol.

Adrannau/Is-adrannau

Rheoli Newid

Mae rheoli newid ym Mhrifysgol Abertawe yn ymwneud â’r broses o fonitro ac asesu newid strategol a’i effaith ar draws y sefydliad. Gall ymwneud â phobl, diwylliant, technoleg, seilwaith a threfniadaeth y Brifysgol; ac mae’n effeithio ar, neu fe effeithir arno gan, yr unigolyn, y tîm, arweinwyr newid a’r sefydliad. Cliciwch yma i ddarllen mwy

Sicrhau Risg a Phrosiectau

Nod allweddol y Tîm Sicrhau Risg a Phrosiectau yw darparu lefel uchel o hyder ar draws y Brifysgol mewn perthynas ag amcanion a mentrau strategol y Brifysgol. Maent yn gweithio mewn partneriaeth gyda Cholegau Academaidd a Gwasanaethau Proffesiynol ar draws y sefydliad i ddarparu swyddogaeth sicrhau prosiectau a rheoli risg. Maent yn gyfrifol am feithrin a thyfu’r gymuned a’r diwylliant rheoli prosiectau o fewn y Brifysgol, am weinyddu prosesau asesu risg a hefyd sicrhau bod mwy o gamau gweithredol i reoli risg yn cael eu cymryd ar draws y Brifysgol. Mae’r tîm yn darparu trosolwg proffesiynol o ran rheoli prosiectau a risg ar gyfer yr holl brosiectau mawr sydd ar y gweill ac yn sicrhau yr eir ati’n llwyddiannus i weithredu prosiectau a gweithgareddau a ariennir â chyllid allanol ac sy’n hollbwysig i gyflawni Cynllun Strategol y Brifysgol. Cliciwch yma i ddarllen mwy

Cynllunio a Rheoli Perfformiad

Mae’r Tîm Cynllunio a Rheoli Perfformiad yn cydweithio i gynorthwyo’r Brifysgol i ddatblygu a chyflwyno’i gweledigaeth strategol trwy drosi’r weledigaeth yn weithgarwch gweithredol trwy Gynllun Strategol y Brifysgol.

Wrth gefnogi dyhead y Brifysgol am dwf cynaliadwy a pharhaus, mae’r Tîm Cynllunio a Rheoli Perfformiad yn gweithio gyda phartneriaid allweddol ar draws y Brifysgol i ddatblygu, cyflawni a mireinio prosesau busnes strategol critigol megis y broses cynllunio busnes a dyrannu adnoddau, y dull o gasglu gwybodaeth fusnes a’r mecanweithiau cyflawni craidd ar gyfer blaenoriaethau strategol trwy gynllun cyflawni. Cliciwch yma i ddarllen mwy

Cydweithio Rhanbarthol Strategol

Mae’r tîm Cydweithio Rhanbarthol Strategol, sydd wedi’i leoli yn yr Uned Cynllunio a Phrosiectau Strategol, yn gyfrifol am greu a chynnal partneriaethau strategol sy’n cael effaith wirioneddol ar yr economi ranbarthol ac yn mynd i’r afael â blaenoriaethau allweddol yn y rhanbarth megis trechu tlodi, iechyd a llesiant a chynhwysiant cymdeithasol. 

Mae’r tîm yn hyrwyddo Prifysgol Abertawe ac yn sefydlu partneriaethau cadarnhaol a chydweithredol yn y rhanbarth, yn enwedig gyda cholegau AB, gan ganolbwyntio ar sgiliau ar gyfer twf a llwybrau i Addysg Uwch. Sefydlwyd CUSP (Partneriaeth Sgiliau Prifysgol a Choleg) i hwyluso hyn a Grŵp Ymgynghorol Cyflogwyr i sicrhau bod y gwaith yn cael ei oleuo gan anghenion byd diwydiant. Cliciwch yma i ddarllen mwy

Datblygu Strategol

Mae Prifysgol Abertawe yn tyfu’n aruthrol o gyflym gyda Chynllun Strategol a chronfa fythol gynyddol o gyfleoedd i’w blaenoriaethu a’u datblygu. Mae’r Tîm Datblygu Strategol o fewn yr Uned yn gyfrifol am weithio ochr yn ochr â’r Uwch Dîm Rheoli i ddarparu fframwaith i roi cymorth i gydgysylltu, datblygu a chynyddu amlygrwydd ystod o gyfleoedd strategol a fydd yn cyfrannu at gyflawni Strategaeth y Brifysgol. 

Gan weithio mewn partneriaeth gyda’r colegau a’r Unedau Gwasanaethau Proffesiynol, mae’r tîm Datblygu Strategol yn cefnogi datblygiad cyfleoedd strategol, gan sicrhau bod y strwythurau, prosesau a dogfennaeth rheoli prosiect priodol yn bodoli ar gyfer pob prosiect; datrys ac uwchgyfeirio materion, gwaredu rhwystrau a drafftio cynlluniau busnes i sicrhau bod y cyfle’n wynebu’r siawns orau o symud ymlaen yn llwyddiannus i’r cam gweithredu. Cyfleoedd strategol yw’r rhai a fydd â’r potensial i ddwyn twf sylweddol ym maint ac ansawdd busnes y Brifysgol a byddant yn aml yn cael effaith sylweddol ar dwf economaidd rhanbarthol. Cliciwch yma i ddarllen mwy