Ymchwil Moeseg ac Uniondeb

Croeso

Croeso i dudalennau Uniondeb Ymchwil Prifysgol Abertawe. Rydym yn falch iawn o'n henw da am ymchwil rhagorol, ac am ansawdd, ymroddiad a phroffesiynoliaeth ein cymuned ymchwil. Deallwn fod rhaid i uniondeb fod yn nodwedd hanfodol o bob agwedd ar ymchwil ac, fel Prifysgol yr ymddiriedir ynddi i ymgymryd ag ymchwil, mae’n rhaid i ni ddangos yn glir ac yn gyson bod ein cymuned ymchwil yn haeddu'r ffydd a roddir ynddi. Felly, mae'r Brifysgol yn sicrhau bod pawb sy'n ymwneud ag ymchwil wedi'u hyfforddi i'r safonau uchaf posib o ran uniondeb ymchwil a'u bod yn arfer gofal a pharch tuag at holl gyfranogwyr a thestunau eu hymchwil, yn eu hymddygiad personol ac wrth ymgymryd â'u hymchwil.

Ein Hymrwymiad i Uniondeb Ymchwil

Mae Prifysgol Abertawe'n ymrwymedig i sicrhau bod ei gweithgareddau ymchwil yn cael eu cynnal mewn modd sy'n parchu urddas, hawliau a lles cyfranogwyr ac sy'n cadw risg i gyfranogwyr, ymchwilwyr, trydydd partïon ac i'r Brifysgol ei hun i'r lefel isaf bosib. Mae llywodraethu ymchwil yn un o flaenoriaethau Cynllun Strategol Ymchwil ac Arloesi'r Brifysgol, a darperir arweinyddiaeth yn y maes hwn gan yr Uwch Ddirprwy Is-ganghellor, Ymchwil ac Arloesi, yr Arweinydd Academaidd a'r Dirprwy Arweinydd Academaidd ar gyfer Uniondeb Ymchwil. Darperir cymorth i ymchwilwyr drwy hyfforddiant ac arweiniad a drefnir gan y Colegau a'r Unedau Gwasanaeth Proffesiynol yn y Brifysgol.

Professor Hilary Lappin-Scott

Mae dogfen y Brifysgol, Uniondeb Ymchwil: Fframwaith Polisi ar Foeseg a Llywodraethu Ymchwil yn amlinellu ymagwedd y sefydliad tuag at uniondeb ymchwil ac yn darparu'r polisïau sylfaenol ar lywodraethu ymchwil. Lluniwyd y Fframwaith Polisi yn unol â'r canllawiau yn y dogfennau canlynol: Y Concordat i Gynnal Uniondeb Ymchwil, Côd Ymarfer Swyddfa Ymchwil ac Uniondeb y DU a'r Fframwaith Llywodraethu Ymchwil ar gyfer Iechyd a Gofal Cymdeithasol yng Nghymru.

  

Rolau a Chysylltau Uniondeb Ymchwil:

Arweinydd Academaidd ar gyfer Uniondeb Ymchwil

Dr Sherrill Snelgrove (E-bost: s.r.snelgrove@swansea.ac.uk)

 

Swyddog Cydymffurfiaeth Uniondeb Ymchwil

Mrs Anjana Choudhuri 

Cyswllt o fewn y sefydliad ar gyfer ymholiadau ynghylch uniondeb ymchwil a rhoi gwybod am achosion o gamymddygiad mewn ymchwil.

E-bost:   researchintegrity@abertawe.ac.uk