The Office

Jobs

Archwiliwr (Archwilwyr)   Auditor (s)
Cadeirydd Chair (person)
Cydweithiwr (Cydweithwyr) Collegue (s)
Cyfarfod Blynyddol Cyffredinol Annual General Meeting
Cyfarwyddwr Director
Cydlynydd Co-ordinator
Cyfieithydd Translator
Cynorthwy-ydd (...Cynorthwyol) Assistant
Darlithydd Lecturer
 Uwch-ddarlithydd  Senior Lecturer
Derbynnydd Receptionist
Dirprwy bennaeth Deputy head
Glanhäwr Cleaner
 Gofalwr Caretaker
 Gweithiwr (Gweithwyr) Worker (s)
 Is-gadeirydd Vice-chair (person)
 Is-lywydd Vice-president
 Llywydd President
 Myfyriwr (Myfyrwyr) Student (s) (m)
 Myfyrwraig Student (f)  
 Pennaeth (iaid) Head (s)  
 Pennaeth yr Adran Head of Department  
 Porthor(ion) Porter(s)  
 Rheolwr Manager
Rheolwr cynorthwyol/sicrhau ansawdd/hyfforddi Assistant/Quality assurance/training Manager
Swyddog gweinyddol/cyllid/personel/prynu/lles Administrative/Finance/Personnel/Welfare Officer
Technegydd Technician
 Tiwtor  Tutor
 Uwch Diwtor  Senior Tutor
Uwch-reolwr/ddarlithydd Senior-manager/lecturer  
Ymchwilydd (wyr) Researcher (s)  
Ymchwilydd Cynorthwyol Research Assistant  
Ysgrifennydd(es) Secretary  
Cynorthwy-ydd Clerigol  Clerical Assistant
Arlwy-ydd (ion) Caterer(s)  
Arweinydd(ion) Leader(s)  
Peiriannydd Engineer  
Cogydd(ion) Cook(s)  
Yr Athro Professor  
Arholwr Examiner  
Llyfrgellydd Librarian  
Is-ganghellor Vice-chancellor  

Office Equipment

Llungopïwr/peiriant llungopïo  Photocopier  
Llungopïo  To photocopy 
Ffeil(iau) (b)  File(s) 
Dogfen(nau) (b)  Document(s) 
System (b)  System 
Mynegai  Index 
Peiriant  Machine 
Amlen(ni) (b)  Envelope(s) 
Copi(ïau)  Copy (copies) 
Argraffu/printio  To print 
Troi ymlaen  To turn on 
Diffodd  To turn off 
Gwasgu botwm  To press button 
Siart (b)  Chart 
Peiriant ffacs  Fax (machine) 
Ffacs/cyflunydd  Fax 
Cwpwrdd ffeilio  Filing cabinet 
Derbynfa (b)  Reception 
Argraffydd  Printer 
Cyfrifiadur  Computer 
Tafen(ni)  Sheet(s) 
Taenlen(ni) (b)  Spreadsheet(s) 
Cyfrifiannell (b)  Calculator 
Cyfrifon   Accounts
Dyddiadur(on)  Diary (diaries)
Blwyddiadur Year planner
Anfoneb(au) (b) Invoice(s) 
Arwydd (ion) Sign(s) 
Cwpwrdd arian /saff Safe 
Desg(iau) (b) Desk(s)
Derbynneb (b) (derbynebau) Receipt(s)
Papur â phenawd Headed paper 
Plygell (b)  Folder 
Glud  Glue/Adhesive 
Ffurflen(ni) (b)  Form(s)
Neges ffacs  Fax message 
Neges destun  Text message 
Post mewnol  Internal mail 
Hysbysfwrdd  Notice board 
Papur wedi’i ailgylchu  Recycled paper 
Rhwygwr/peiriant rhwygo Shredder 

Signs

Man ymgynnull Assembly point 
Adeilad Keir Hardie  The Keir Hardie Building 
Maes Parcio  Car Park  
Toilet / Toilets  Toiled / Toiledau
Ar gau  Closed 
Ar agor  Open 
Anabl  Disabled 
Out of order Ddim yn gweithio
Ymholiadau  Enquiries 
Mynediad  Entrance 
Arddangosfa (b)   Exhibition 
Ffordd allan  Way out 
Diffoddwch pan nad yw’n cael ei ddefnyddio  Switch off when not in use 
Allanfa Dân  Fire exit 
Llifogydd  Floods 
Yn llawn  Full 
Swyddfa (b)  Office  
Anfonebau  Invoices  
Cadwch yn glir   Keep Clear  
Llyfrgell (b)   Library  
Wedi symud i…   Moved to...  
Dim ffordd allan   No Way Out  
Dim bwyd na diod   No Food or Drink  
Dim mynediad   No Entry  
Ysbwriel    Rubbish  
Tynnwch  Pull  
Gwthiwch   Push  
Derbynfa (b)    Reception  
Ffreutur   Refectory/Canteen  
Lluniaeth   Refreshments  
Golchwch eich Llestri   Wash your dishes  
Lle Cadw   Reserved  
Ystafell(oedd) (b)   Room(s)  
Dim Ysmygu   No Smoking  

Using the Phone

Bore Da / Prynhawn Da Good Morning / Good afternoon
Adran Y Gymraeg / Y Swyddfa Gyllid / Swyddfa'r Rheolwr Welsh Department / (The) Finance Office

Ga'i/Alla i'ch helpu chi/fod o gymorth i chi? / Sut (y) galla i/ga i'ch helpu chi? 

May I/Can I help you/be of any assistanc? /  How can I/may I help you?
Ga i siarad â...? / Estyniad 3923/Siân Jenkins / ..os gwelwch yn dda May I speak to...? / Extension 3923/Siân Jenkins/ ...please  
Pwy sy'n galw...? / Alla i gael/Ga' i'ch enw chi, os gwelwch yn dda?     Who is calling / Can I have/May I have your name, please?
Gyda p(h)wy dych chi eisiau/'n moyn siarad? With whom would you like to speak?
Ynglyn â beth mae e? What is it in connection with?
Dw i'n ffonio ar ran... I'm phoning on behalf of...
Daliwch y lein/Wnewch chi ddal y lein os gwelwch yn dda? Hold the line/Will you hold the line please?
Arhoswch funud. Gwna i'ch trosglwyddo chi nawr/Rhoia i chi drwyddo/drwodd nawr.   Wait a moment, I'll transfer you now/ I'll put you through now.
Mae galwad i chi/ti There's a call for you
Mae'n flin/ddrwg 'da fi/gen i...   I'm sorry...  
Mae'r lein yn brysur ar hyn o bryd. / Does neb yn ateb. The line is busy at the moment. / Nobody is anwering.
Dyw Mrs jones ddim ar gael / yn y swyddfa ar hyn o bryd. Mrs Jones isn't available / in the office at the moment.
Mae Mr Jones mewn cyfarfod / mas ar hyn o bryd.   Mr Jones is in a meeting/out at the moment.
Dw i'n methu/ffaelu cael gafael arno fe/arni hi ar hyn o bryd I can't get hold of him/her at the moment
Allwch chi ffonio'n ôl (ymhen rhyw bum munud?) Can you phone back (in about five minutes)?
Ar ran On behald of
Cadarnhau To confirm
Estyniad Extension
Ffôn Symudol Mobile Phone
Switsfwrdd (Y Brifysgol) (The University) Switchboard

Letters and E-mails

Opening Sentences

At sylw… for the attention of… 
Diolch (yn fawr) i chi am…  Thank you (very much) for… 
eich llythyr, dyddiedig Mai 12, 2011, ynglŷn â/ag…  your letter, dated May 12, 2011, regarding… 
eich galwad ffôn y bore ‘ma  …your phone call this morning
holi ynghylch …  …enquiring about… 
eich ymholiad ynghylch…  …your enquiry about/regarding 
ofyn am ragor o wybodaeth am…  …asking for more information about… 
gytuno i fynychu’r cyfarfod uchod.. …for agreeing to attend the above meeting. 
gytuno i gyflwyno sesiwn ar/annerch y cyfarfod/y gynhadledd uchod…  …for agreeing to present a session on…/address the above meeting/conference…
am eich gwahoddiad i’r cyfarfod uchod/i ddod yn aelod o’r pwyllgor uchod.. …for your invitation to the above meeting/to become a member of the above committee. 
Yn anffodus, ni fydd modd i mi ddod/fod yn bresennol/dderbyn eich cynnig caredig…   Unfortunately, I will not be able to come/be present/accept your kind offer…
oherwydd pwysau gwaith/trefniadau eraill/ymrwymiadau eraill   …because of pressure of work/other arrangements/other commitments. 
Fodd bynnag, rhowch wybod os gallaf fod o unrhyw gymorth mewn unrhyw ffordd arall   However, let me know if I can be of any other assistance in any other way. 
Mae’n ddrwg gennyf/gennym…  I regret/am sorry/We regret /are sorry … 
eich hysbysu…  …to inform you… 
orfod eich hysbysu…   … to have to inform you…
na allaf/allwn fod yn bresennol yng nghyfarfod y Pwyllgor yfory  …that I/we will not be able to be present at the Committee meeting tomorrow. 
nad oeddwn/oeddem ar gael i siarad â chi ddoe …that I was/we were not available to talk to you yesterday. 

'OUT OF OFFICE' MESSAGES

 

Diolch am eich neges

 Thank you for your message      

Rwy allan o’r swyddfa tan ....  [24/10/14/]

 I am out of the office until .... (date) [or use numbers only- 24/10/14]    

Fe atebaf eich e-bost cyn gynted â phosibl

 I will answer your email as soon as possible

Fydda i ddim yn y swyddfa tan ...... ac fe atebaf eich e-bost cyn gynted â phosibl ar ôl i mi ddod nôl.

 I am out of the office until.... ....... and  I will answer your e-mail as soon as possible on my return.

Dydw i ddim yn y gwaith tan ....[24/10/14]...  unrhyw ymholiadau, os gwelwch yn dda, at [John Jones]

I am not in work until .....[24/10/14]...please send any enquiries to [John Jones]

Rwyf ar wyliau tan ............[dyddiad]

 I am on annual leave until........[date]

Ymholiadau ynglyn â [Llywodraethu] at:

 For [Governance] queries, contact:

 Os ydy’ch neges yn un frys, cysylltwch â.......

 If your message is urgent, please contact ......[name]

 Dim ond ar adegau byddaf yn darllen fy e-byst.

 I will only be checking my emails occasionally.

Body of E-mail or Letter

Ysgrifennaf/Rwy’n ysgrifennu (atoch)… I write (to you)… 
ynglŷn â’ch llythyr/e-bost dyddiedig Mai 12, 2011 …regarding your letter/email dated May 12, 2011. 
ar ran…  …on behalf of… 
yn rhinwedd fy swydd fel…  …in my capacity as… 
i ddiolch i chi am eich cymorth/cydweithrediad (caredig).   …to thank you for your (kind) assistance/co-operation. 
i gadarnhau’r manylion ynglŷn â’r cyfarfod…  …to confirm the details regarding the meeting… 
i gadarnhau’r trefniadau ar gyfer cyfarfod nesaf y pwyllgor uchod  …to confirm the arrangements for the next meeting of the above committee 
i’ch hysbysu…  …to inform you… 
i roi gwybod i chi/i ddweud wrthych …  …to let you know/to tell you … 
i’ch hysbysu y cynhelir cyfarfod o’r is-bwyllgor ddydd Llun…   …to inform you that a meeting of the sub-committee will be held on Monday… 
i’ch hysbysu bod y cyfweliad/cyfarfod/gynhadledd wedi ei ohirio tan ddydd Iau…  …to inform you that the interview/meeting/conference has been postponed until Thursday… 
i’ch hysbysu bod y cyfarfod a oedd i gael ei gynnal yfory wedi cael ei ganslo  …to inform you that the meeting which was to be held tomorrow has been cancelled. 
Hoffwn/Hoffem…   I/We would like… 
eich gwahodd i fynychu…  …to invite you attend… 
eich gwahodd i fynychu…   …to invite you attend…
dynnu eich sylw at y ffaith nad ydym wedi derbyn eich…   …to draw your attention to the fact that we have not received your… 
eich hysbysu y byddwn yn symud /ein bod wedi symud i gyfeiriad newydd, sef…   …inform you that we will be moving/that we have moved to a new address, which will be/is… 
Byddwn yn ddiochgar pe gallech roi gwybod i mi/ni am…  I would be grateful if you could inform me/us/let me/us know about… 
Byddwn yn ddiochgar pe bai modd i chi…  I would be grateful if you could… 
Yn dilyn ein sgwrs ffôn y dydd o’r blaen. Hoffwn gadarnhau un neu ddau o’r materion a drafodwyd  Following our telephone discussion the other day. I would like to confirm one or two of the matters that were discussed.
Dim ond gair byr i ymateb i’ch e-bost/galwad ffôn/llythyr  Just a brief word to respond to your email/phone calll/letter. 
Rwyf/Rydym wedi derbyn eich llythyr yn gofyn/holi am…  I/We have received your letter asking/enquiring about… 
Ymddiheuraf am oedi (mor hir) cyn ymateb i’ch llythyr…  I apologise for the (long) delay in replying to your letter… 
Ymddiheuraf am beidio ag ymateb i’ch ymholiad cyn hyn   I apologise for not responding to your query earlier.
Ynglŷn â’ch/Mewn perthynas â’ch llythyr dyddiedig…   In regard to your/In relation to your/Further to your letter dated…
Hyn sydd i’ch hysbysu…  This is to inform you… 
Trefnwyd eich apwyntiad ar gyfer…  Your appointment has been arranged for… 
 Mae eich apwyntiad wedi ei newid o...i... Your appointment has been changed from… to 
Tybed, a fyddai modd…  I wonder if it would be possible...
Yn anffodus, nid oes modd i mi/ni gynnig y swydd/cytundeb i chi…  Unfortunately, I/We are unable to offer you the post/contract… 
ond hoffem fanteaisio ar y cyfle i ddiolch i chi am eich diddordeb. …but we would like to take the opportunity to thank you for your interest 

Closing Sentences

Edrychaf ymlaen… I look forward to.. 
at glywed oddi wrthych  …hearing from you. 
at eich gweld yn fuan/yr wythnos nesaf/yn y dyfodol agos.  …to seeing you soon/next week/in the near future. 
Hoffwn ddiolch i chi ymlaen llaw am eich cydweithrediad/cymorth (caredig).   I would like to thank you in advance for your (kind) co-operation/assistance 
Os gallaf fod o unrhyw gymorth eto, rhowch wybod  If I can be of any further assistance, let me know 
A fyddech mor garedig ag ateb y llythyr/e-bost hwn…  Would you be so kind as to reply to this letter/email… 
Pe bai’n well gennych alw i gael sgwrs am hyn, cysylltwch â mi…  If you would prefer to call to discuss this, contact me… 
cyn gynted ag y bo hynny’n gyfleus i chi.  …at your earliest convenience. 
cyn gynted ag y gellwch  …as soon as you can. 
cyn gynted ag y bo modd/â phosib  …as soon as possible. 
a byddaf yn falch i’ch helpu/cynorthwyo/i fod o gymorth i chi   …and I shall be pleased to help/assist/to be of assistance to you. 
Gobeithiaf/Hyderaf…  I hope… 
fod y sylwadau uchod/y wybodaeth hon o ddiddordeb/fudd i chi …that the above comments are/this information is of interest/use to you. 
fod hyn yn esbonio’r sefyllfa.   …that this explains the situation 
fod y sefyllfa/mater yn awr wedi ei datrys/ddatrys    …that the matter is now resolved. 
Byddwn yn falch pe gallech roi gwybod i fi ar unwaith I would be pleased if you could inform me immediately 
Ymddiheurwn am unrhyw anghyfleustra (a achoswyd i chi gan hyn)…  We apologise for any inconvenience (this may have caused) 
a mawr obeithiwn fod y camau a gymerwyd gennym wedi datrys y sefyllfa (er boddhad pawb).   …and we very much hope that the steps we have taken have resolved the situation (to everyone’s satisfaction). 
(Fodd bynnag), pe baech dymuno…  (However), if you should wish to/require … 
cael rhagor o wybodaeth/fanylion, cysylltwch â fi ar unwaith  …(have) further information/details, contact me immediately/do not hesitate to contact me. 
Am ragor o wybodaeth/fanylion (am …), cysylltwch â…  For more information/details (about…), contact…
Am ragor o wybodaeth/fanylion (a ffurflen gais), cysylltwch â…  For more information/details (and an application form), contact… 
Anfonir yr archeb/anfoneb o fewn…diwrnod  The order/bill will be sent within…days. 
(Yr eiddoch) Yn gywir  Yours faithfully/truly 
 (Yr eiddoch) Yn ddiffuant Yours sincerely 
Cofion  Regards
Cofion gorau  Best wishes 
Cofion cynnes  Warm regards
Arwyddwyd/llofnodwyd  signed 
Yn ei h/absenoldeb  in her/his absence 
 O.N. (ôl nodyn) P.S.

Common Sentences

Amgaeaf… Amgaeir… I enclose… …is/are enclosed. 
bamffledyn/daflen sy’n rhoi’r holl fanylion am/ynghylch/ynglŷn â/ag…   …a pamphlet/sheet/leaflet providing all the details about/concerning/regarding… 
ffurflen/ffurflenni y dylid ei chwblhau/eu cwblhau a’i/’u dychwelyd ataf/atom erbyn…  …a form/forms which should be completed and returned to me/us by… 
daflen sy’n rhoi rhagor o wybodaeth/fanylion.  …which gives further information/details. 
manylion llawn am ein cyrsiau …full details of our courses. 
Dylid cwblhau/llenwi’r ffurflen/ffurflenni amgaeedig a’i/a’u dychwelyd erbyn…  The enclosed form/forms should be completed and returned by… 
Cynhelir cyfweliadau/cyfarfod ddydd Iau,Hydref 12, 2011  Interviews/a meeting will be held on Thursday,October, 2011 
Fel y soniais…  As I mentioned… 
yn fy e-bost/llythyr/ blaenorol,…  …in my previous email/letter,… 
yn ystod ein sgwrs,…  …during our conversation,… 
yn ôl fy addewid/Fel yr addewais, dyma’r…y gofynnoch amdan-o/i/ynt  As (I) promised, here is/are the…you requested 
A fyddech mor garedig â’m hysbysu a allwch fod yn bresennol drwy gwblhau’r bonyn isod…  Would you be so kind as to inform us whether you will be able to be present by completing the slip below… 
a’i dychwelyd cyn gynted â phosib  …and returning it as soon as possible. 
Ofnaf nad wyf wedi cael cyfle i…  I am afraid that I have not had the opportunity to… 
Byddwn yn dra ddiolchgar pe gallech…  I would be exceedingly/most grateful if you could… 
Hoffwn gadarnhau’r trefniadau.   I would like to confirm the details. 
Yn dilyn ein cyfarfod…  Following our meeting…
Rhowch wybod i mi.  Let me know 
Gwahoddir ceisiadau…  Applications are invited… 
Os oes angen unrhyw gymorth/wybodaeth ychwanegol arnoch, cysylltwch â…  If you need any further assistance/information, contact… 
Y dyddiad cau ar gyfer derbyn ceisiadau yw…  The closing date for receiving applications is… 
Telir eich treuliau/costau teithio yn unol â’r graddfeydd arfero Your expenses/travel costs will be paid in accordance with the usual rates. 
Darperir…bwffe/te a choffi/pryd/lluniaeth ysgafn  A buffet/tea and coffee/a light meal/refreshments will be provided.