Myfyrwyr Ôl-raddedig

Gwneud Cais am Lety

Ein Llety

Mae gennym amrywiaeth o opsiynau llety a thai ar gael:

 • Campws y Bae – Rheolir llety y campws newydd i fyfyrwyr Peirianneg a Rheolaeth gan Cartrefi Myfyrwyr St. Modwen. Mae pob ystafell yn ystafell en suite, ac mae rhai fflatiau un a dwy ystafell wely ar gael.
 • Tŷ Beck – Mae amrywiaeth o lety ar gael, gan gynnwys ystafelloedd safonol, ystafelloedd en suite*, ystafelloedd i gyplau a fflatiau teuluol. Beck yw ein dewis mwyaf poblogaidd ymhlith myfyrwyr ôl-raddedig, myfyrwyr hŷn a myfyrwyr â theulu.
 • Pentref Myfyrwyr Hendrefoelan - HSV – Ein llety rhataf, gyda fflatiau saith ystafell wely ar gael am 51 wythnos. Ystafelloedd safonol yn unig, ac mae'r fflatiau'n rhannu ystafell ymolchi a chyfleusterau cegin. Mae'r fflatiau i fyfyrwyr ôl-raddedig neu fyfyrwyr hŷn.
 • Campws Parc Singleton – Llety en suite* sy'n rhannu cegin ar y campws i fyfyrwyr ôl-raddedig a myfyrwyr hŷn.
 • SAS Lettings – Mae SAS yn rheoli ac yn hysbysebu tai a fflatiau sy'n eiddo i landlord yn yr ardal leol. 
 • Studentpad  – Cyfleuster chwilio am dŷ ar-lein lle gallwch weld tai a threfnu i'w gweld yn uniongyrchol gyda'r landlord.

En suite* – ystafelloedd ag ystafell ymolchi breifat. Mae'r ystafelloedd a'r ceginau yn y preswylfeydd wedi'u dodrefnu'n llawn. Gallwch weld beth sydd wedi'i gynnwys a beth y bydd angen i chi ddod ag ef gyda chi yn Paratoi at Gyrraedd.

Os ydych yn dod i Abertawe â chymorth asiant, efallai y bydd angen i chi siarad ag ef am eich cais am lety. Am ragor o wybodaeth, gweler Gwneud Cais am Lety.

Gwneud Cais a Chontractau

 • Caiff ystafelloedd yn ein preswylfeydd eu cynnig a’u derbyn am y flwyddyn academaidd gyfan, a rhaid i chi lofnodi contract cyfreithiol rwymol cyn symud i mewn.
 • Mae ein llyfryn Llety er Llwyddo 2017 yn rhoi gwybodaeth i chi am breswylfeydd y Brifysgol a beth i'w ddisgwyl gan lety myfyrwyr.
 • Unwaith i chi lofnodi contract a symud i mewn i'ch llety, rydych wedi ymrwymo i dalu'r ffioedd tan ddiwedd y denantiaeth.
 • Am yr holl wybodaeth am ein preswylfeydd, cliciwch yma.

*Dyrannu fflatiau i fyfyrwyr ôl-raddedig/hŷn

Caiff myfyrwyr hŷn eu categoreiddio fel myfyrwyr sy'n 21 oed neu'n hŷn, a byddant yn byw gyda myfyrwyr israddedig hŷn eraill. Lle bo'n bosib, rydym yn dyrannu grwpiau sydd mor agos at ei gilydd o ran oedran â phosib, a grwpiau sy'n astudio'r un cwrs.

Dyddiad Diwedd Tenantiaeth

 • Dylai myfyrwyr ôl-raddedig nodi dyddiad diwedd eu tenantiaeth, oherwydd bydd angen symud allan o’r llety erbyn 10am ar y dyddiad hwn.
 • Weithiau mae rhai myfyrwyr ôl-raddedig yn gwneud cais i aros am rai diwrnodau/wythnosau ychwanegol am resymau academaidd. Yn anffodus, ni allwn gynnig yr opsiwn hwn am ei fod yn ofynnol i ni sicrhau bod y llety wedi'i baratoi a'i fod yn barod pan fydd y myfyrwyr newydd yn cyrraedd.

Myfyrwyr Tramor

Gweler ein Polisi Dyrannu am fanylion llawn cymhwysedd.

Myfyrwyr Ôl-raddedig Rhyngwladol ac Ewropeaidd

Gall fod yn anodd i fyfyrwyr tramor ymweld â Phreswylfeydd y Brifysgol, felly mae gennym adnoddau ar-lein i helpu.

Efallai nad ydych wedi byw yn y Deyrnas Unedig o'r blaen. Gall fod yn anodd addasu i rannu tŷ gyda phobl ddieithr, yn enwedig os ydych yn dod o wahanol gefndiroedd diwylliannol. Mae cyfaddawdu'n bwysig ar adegau er mwyn cyd-fyw'n hapus.

Nid yw rhannu llety prifysgol yn addas i bawb: mae rhai rheolau a rheoliadau i'w dilyn.

Mae'n well gan rai myfyrwyr fyw mewn tŷ preifat, ac mae gan y Brifysgol ei hasiantaeth gosod ei hun – gall SAS Lettings eich helpu i chwilio am dŷ, os dyma'r opsiwn a ddewiswch. Ewch i wefan SAS.

 • Rhoddir blaenoriaeth i fyfyrwyr ôl-raddedig rhyngwladol ar gyfer lleoedd ym mhreswylfeydd y Brifysgol
 • Mae pob myfyriwr ôl-raddedig rhyngwladol ac Ewropeaidd yn gymwys i wneud cais am lety'r Brifysgol
 • Dyrannu fflatiau i fyfyrwyr ôl-raddedig/hŷn
  • Caiff myfyrwyr hŷn eu categoreiddio fel myfyrwyr sy'n 21 oed neu'n hŷn, a byddant yn byw gyda myfyrwyr israddedig hŷn eraill. Lle bo'n bosib, rydym yn dyrannu grwpiau sydd mor agos at ei gilydd o ran oedran â phosib, ac sydd ar yr un flwyddyn o'u cwrs.

Myfyrwyr Ôl-raddedig

 • Bydd ystafelloedd ar gael ym mhreswylfeydd y Brifysgol i fyfyrwyr ôl-raddedig o'r Deyrnas Unedig ar bob safle o fewn y dewisiadau a nodir uchod.
 • Fel arall, bydd Gwasanaethau Llety Myfyrwyr (SAS Lettings) yn helpu myfyrwyr ôl-raddedig o'r Deyrnas Unedig i ddod o hyd i lety yn y sector preifat.

Cyfleusterau

Our residences at a glance CYMRAEG

Gwybodaeth am y llety

Mae gennym amrywiaeth o opsiynau llety a thai sydd ar gael i fyfyrwyr ôl-raddedig:

 1. Campws y Bae – Rheolir llety y campws newydd i fyfyrwyr Peirianneg a Rheolaeth gan Cartrefi Myfyrwyr St. Modwen. Mae pob ystafell yn ystafell en suite, ac mae rhai fflatiau un a dwy ystafell wely ar gael.
 2. Tŷ Beck – Amrywiaeth o lety, gan gynnwys ystafelloedd safonol, ystafelloedd en suite, a fflatiau i gwpl neu deulu. Tŷ Beck yw ein dewis mwyaf poblogaidd i fyfyrwyr ôl-raddedig.
 3. HSV - Pentref Myfyrwyr Hendrefoelan – Ein llety rhataf, gyda fflatiau pedair neu chwe ystafell wely ar gael am 51 wythnos. Mae'r fflatiau'n rhannu cyfleusterau ystafell ymolchi a chegin. Mae'r fflatiau i fyfyrwyr ôl-raddedig neu fyfyrwyr aeddfed.
 4. Campws Singleton – Mae llety ar gael ar y campws yn Neuadd Caswell, sydd â 92 o Ystafelloedd gwely mewn fflatiau o wyth ystafell wel en suite yn rhannu cyfleusterau cegin. Mae'r neuadd yn cynnwys myfyrwyr ôl-raddedig a myfyrwyr aeddfed.
 5. SAS Lettings – Mae SAS yn asiantaeth osod a redir ar y cyd gan Brifysgol Abertawe ac Undeb y Myfyrwyr. Mae SAS yn rheoli ac yn hysbysebu tai a fflatiau sy'n eiddo i landlord yn yr ardal leol.
 6. Studentpad – Cyfleuster chwilio am dŷ ar-lein lle gallwch weld tai a'u lleoliad a threfnu i'w gweld yn uniongyrchol gyda'r landlord.

Digwyddiad Chwilio am Dŷ i Fyfyrwyr Ôl-raddedig

Bob blwyddyn cynhelir digwyddiad sy'n rhoi cyfle i chi gwrdd a dod i adnabod myfyrwyr ôl-raddedig eraill sy'n dechrau rhaglenni ôl-raddedig ym mis Medi. Darperir llety gwely a brecwast dros nos ym mhreswylfeydd y Brifysgol er mwyn i chi a’ch cydletywyr, dan arweiniad a gyda chyngor ein harbenigwyr yn y Gwasanaethau Preswyl, allu ymchwilio'r llety sydd ar gael, trefnu i chi weld tai a threfnu ymweliadau â thai gosod posib.

Cliciwch yma i ddysgu mwy am y digwyddiad chwilio am dŷ.

Dywedwch wrthym sut y gallwn wella'n gwybodaeth!

Rydym yn angerddol iawn am ddarparu cymaint o wybodaeth â phosib i wneud eich siwrnai i'r Brifysgol mor hawdd â phosib. Er na allwn newid popeth, gallwn newid rhai pethau. Ceisiwn wneud hyn mor gyflym ac effeithiol â phosib ac rydym yn diweddaru ein gwefan a'n cyfathrebiadau yn dilyn ymholiadau ac adborth.

Anfonwch unrhyw sylwadau, awgrymiadau neu adborth atom am sut rydych yn meddwl y gallwn wella ein gwasanaethau: cliciwch yma i roi eich adborth i ni.

Methu dod o hyd i'r hyn rydych yn chwilio amdano?

Gwiriwch ein A-Y o wybodaeth, lle gallwch ddod o hyd i adnoddau megis: