Pa Gampws?

Mae gan Brifysgol Abertawe ddau gampws glan môr godidog yn sgil agor Campws y Bae ym Medi 2015. Cofiwch wirio pa gampws i ymweld ag ef ar gyfer eich maes pwnc.

Pa Gampws

Mae’n siwr y bydd gennych nifer o gwestiynau ynglyn a’n Diwrnodau Agored o’r lle gorau i barcio at ba sgyrsiau a chyflwyniadau fydd ar gael. Gobeithio y bydd y dudalen hon yn ateb nifer o’ch cwestiynau er mwyn trefnu diwrnod gwerth chweil ond os oes unrhyw gwestiynau arall gyda chi cysylltwch â sro@abertawe.ac.uk.

Peidiwch a phoeni os na allwch fynychu’r Diwrnodau Agored hyn. Mae nifer o gyfleoedd arall ar gael i ymweld â ni gan gynnwys teithiau tywys ar ddyddiadau penodol yn ystod y flwyddyn a llyfryn teithiau hunan-dywys. Ceir rhagor wybodaeth yma.

Oes rhaid imi archebu lle o flaen llaw ar gyfer y Diwrnod Agored?

Oes – rhaid i bob darpar fyfyriwr archebu lle o flaen llaw.

 

Bydd modd ichi gofrestru ar y diwrnod, ond bydd hyn yn achosi oedi ar ddechrau’ch ymweliad.

Pa amser fydd y diwrnod yn dechrau ac yn gorffen?

Bydd y Diwrnod Agored yn agor am 9:00 ac yn gorffen am 16:00 ond gallwch derfnu’r diwrnod yn ol eich gofynion chi. Bydd y sesiynau i gyd wedi’u rhestru yn Rhaglen y Diwrnod Agored  a fydd ar gael i’w lawrlwytho pythefnos cyn y diwrnod.

A fyddaf yn derbyn cadarnhad fy mod wedi cofrestru?

Byddwch yn derbyn e-bost oddi wrth eventbrite sy’n cadarnhau eich bod wedi cadw lle ac yn cynnwys eich tocyn o fewn ychydig funudau. Os nad ydych wedi derbyn tocyn neu os oes unrhyw gwestiynau arall gyda chi cysylltwch â SRO@abertawe.ac.uk

Oes rhaid imi gofrestru ar y diwrnod?

Bydd angen i bob ymwelydd sydd â thocyn i gofrestru ar y diwrnod os gwelwch yn dda. Byddwch yn derbyn tocyn ar ffurf PDF. Bydd ein Llysgenhadon yn eich tywys drwy’r broses o gofrestru a byddwch yn derbyn lanyard a rhaglen ar gyfer y diwrnod.

Os oes yn rhaid ichi ruthro i’ch sesiwn pwnc neu dderbyniad wrth ichi gyrraedd, peidiwch a phoeni, gallwch gofrestru unrhyw bryd yn ystod y dydd.

Mae angen imi wirio manylion y tocyn;

Er mwyn gwneud unrhyw newidiadau cysylltwch â SRO@abertawe.ac.uk

A fyddaf yn derbyn rhaglen neu wybodaeth arall o flaen llaw?

Anfonir yr holl wybodaeth trwy e-bost. Bydd y rhaglen ar gael i’w lawrlwytho pythefnos cyn y digwyddiad. Nid oes angen ichi brintio copi gan y byddwn yn darparu copi wedi’i brintio ar y diwrnod.

Oes modd imi ddod â ffrindiau neu deulu?

Mae croeso i bawb yn ein Diwrnodau Agored a dim ond ar gyfer darpar fyfyrwyr y bydd angen tocyn. Os oes modd ichi nodi tua faint o bobl y bydd yn dod gyda chi ar y ffurflen archebu.

Oes angen imi archebu lle er mwyn mynychu sgwrs benodol?

Nac oes, ond cyntaf i’r felin caiff falu. Fe ailadroddir nifer o’r sesiynau er mwyn sicrhau eich bod yn cael cyfle i wneud pob dim.

A fydd modd imi weld llety myfyrwyr?

Bydd. Cynhelir teithiau ar droed o’r llety ar Gampws Parc Singleton a Champws y Bae trwy gydol y diwrnod. Ceir manylion llawn yn y rhaglen. Gallwch ddal bws i Bentref Myfyrwyr Hendrefoelan  o Gampws Parc Singleton hefyd.

Oes modd imi fynd am daith o’r campws?

Oes.  Cynhelir teithiau o Gampws y Bae a Champws Parc Singleton trwy gydol y dydd. Edrychwch ar y rhaglen am fwy o wybodaeth.

Oes modd imi aros dros nos?

Mae dewis eang o lety ar gael yn Abertawe. Gweler gwefan twristiaeth Abertawe dewchifaeabertawe.com am fwy o wybodaeth.

Nid oes lle ar gael ym mhreswylfeydd y Brifysgol ar gyfer y Diwrnodau Agored yn anffodus.

Beth sy’n digwydd os na allaf fynychu Diwrnod Agored?

Os nad oes modd ichi fynychu diwrnod agored gallwch drefnu i ymweld â ni ar dyddiad arall. Gweler y dudalen hon am fwy o syniadau.

Rwy'n athro/athrawes a hoffaf ddod â grŵp o fyfyrwyr i un o'ch Diwrnodau Agored. Sut allaf archebu lle?

Ebostiwch sro@abertawe.ac.uk gyda'r wybodaeth ganlynol:

  • Nifer o fyfyrwyr a hoffai fynychu bob sgwrs adrannol
  • Amser cyrraedd a gadael disgwyliedig
  • Enw
  • Cyfeiriad yr ysgol neu goleg.

Bydd aelod o'n tîm yn cysylltu â chi i gadarnhau eich lle.

Pwy allaf gysylltu â am ragor o wybodaeth?

Mae croeso i chi gysylltu â ni!  Ebostiwch sro@abertawe.ac.uk neu ffoniwch 01792 295784.